Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Studiet gir deg teoretisk forståelse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringer og evner.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta, praksisbasert studium. Studiet er for søkjarar som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanne seg til å bli lærar. I studiet inngår pedagogikk, fagdidaktikk i undervisningsfaga og praksis. Studentane er til vanleg i praksis både i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen.

PPU skal gjennom undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk utdanne lærarar som kan leggje til rette for, planleggje, gjennomføre og vurdere undervisning og læringsfremjande aktivitetar med utgangspunkt i forskings- og erfaringsbasert kunnskap. Eit anna viktig mål er at studentane får eit fundament for si faglege og profesjonelle utvikling, basert på teoretisk og metodisk innsikt så vel som evne til kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring. Studiet skal vidare kvalifisere studentane til å utvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn.

Praksisopplæringa er læringsarena, forskingsområde og utprøvingsfelt for både pedagogikk og fagdidaktikk i undervisningsfaga, og må sjåast som ein integrert del av studiet. Eit viktig mål er å aktivere studentane si teoretiske innsikt i praksis, samt å forstå erfaringar frå praksis i lys av teori.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen