Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

9. mars 2023.

Om studiet

Har du utdanning innen kunst, design eller musikk, og lyst til å undervise? Da kan vår praktisk-pedagogiske utdanning være noe for deg!

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Fakultet for kunst, musikk og design er eit årsstudium som gir formell undervisningskompetanse i faga (a) kunst, design eller (b) musikk. Studiet bygger på fullført BA i utøvande og skapande musikk eller skapande kunst/design.

Utdanninga vert tilbydd både som fulltidsstudium i eit år og deltidsstudium over to år. PPU ved KMD byggjer på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (fastsett 21.12.2015) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A (fastsatt 16.2.2017).

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for undervisningsarbeid i grunnskule, vidaregåande opplæring og kulturskule. I tillegg kvalifiserer utdanninga for undervisning og formidling på andre relevante og aktuelle læringsarenaer.

Utdanninga omfattar emna pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Pedagogikkemnet er felles. Innanfor fagdidaktikk må studentane velje enten musikkdidaktikk eller kunst- og designdidaktikk. Praksis kan gjennomførast i samanhengande periodar i grunnskulen sitt 5-10 trinn, den vidaregåande skulen, kulturskulen og på andre relevante praksisarenaer.

Foto av PPU-studenter og informasjon om søknadsfrist 15. april

Undervisninga er fagleg forankra i dei samansette arbeids- og kunnskapsformene som kunstnarar, musikarar og designarar praktiserer.

Fagdidaktikk handlar her om alle tilhøve som vedkjem undervisning og læring i utøvande/skapande musikk eller kunst og design. Fagdidaktikkemna gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere kring undervisninga; tufta på forsking, kunstfagleg utviklingsarbeid, erfaringskunnskap og teori.

Didaktisk kompetanse inneber kunnskapar og ferdigheiter i det å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring. Dette føreset mellom anna evne til å analysere og reflektere omkring mål for opplæringa, innhald i læreplanar, elevføresetnader, vurdering og rammene for undervisninga.

Pedagogikk handlar om korleis vi lærer og utviklar oss i samspel med kultur og samfunn. Kjernen i faget er læring, undervisning og danning. Pedagogikkemna gir forståing for eleven, lærarrolla og skulen sitt samfunnsmandat og dannar grunnlaget for utviklinga av eigen læraridentitet.

Undervisninga i PPU skal vere profesjonsretta, forskings- og utviklingsbasert og engasjere studenten i vitskapelege og kunstfaglege arbeidsformer og i kritisk tenking.

Studentane har minimum 60 dagar praksis. Sjå emneplan for praksisemna.

Karrieremuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for arbeid i grunnskule, vidaregåande opplæring, kulturskule og andre relevante praksisarenaer.

Etter fullført utdanning kan kandidatane arbeide med elevgrupper innanfor eit stort aldersspenn med eit vidt spekter av evner, interesser, og sosial og kulturell bakgrunn.

Som lærarar har dei innsikt i elevane sitt oppvekstmiljø og livssituasjon, og kan tilpasse opplæringa til den einskilde elev.

Dei kan samarbeide med kollegaer, føresette, institusjonar og organisasjonar, og medverke til allsidige lærings- og oppvekstmiljø.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

Alle utdanninger innen