Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Masterstudium i latin representerer ei fagleg fordjuping bygd på latin frå bachelorstudiet.

Masterstudiet i latin skal gje høve til spesialisering tufta på eit breitt oversyn over dei viktigaste fagdisiplinane, og har som føresetnad at dugleiken i latinsk språk stendig vert utvida ut frå kjennskap til romersk kultur og seinare vesteuropeisk kultur. Jamsides filologisk, språkvitskapleg og litteraturvitskapleg spesialisering, vert spesialiseringar innanfor ulike historiske disiplinar (t.d. politisk historie, filosofihistorie, idéhistorie) godkjende i den mun oppgåva legg skriftlege kjelder på latin til grunn.

Kvalifikasjon/tittel

Master i latin