Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Masterstudiet i gresk skal gje høve til spesialisering tufta på eit breitt og djupt oversyn over dei viktigaste fagdisiplinane, og har som føresetnad at dugleiken i gresk språk stendig vert utvida med basis i kjennskap til gresk kultur. Jamsides filologisk, språkvitskapleg og litteraturvitskapleg spesialisering, vert spesialiseringar i ulike historiske disiplinar (t.d. politisk historia, filosofihistorie, idéhistorie) godkjende i den mun oppgåva tek utgangspunkt i skriftlege kjelder på gresk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i gresk