Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • 52.40 (primær)
  • 55.00 (ordinær)
Studieplasser: 17
Søknadskode (SO): 184934

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. mars 2022.

Om studiet

Lektorutdanning med master i sosiologi er ei femårig lærarutdanning. Den er eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skolen (trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid samfunnsfagleg kunnskap (fag I) og eit anna universitetsfag (fag II) med kunnskap om fagdidaktikk, pedagogikk og undervisningspraksis. Den gir undervisningskompetanse i både samfunnsfag (fag I) og eit av fleire fag ein får tilbod om å ta ved Det humanistiske fakultetet (fag II).

Masteprogrammet har som mål å styrke den samfunnsfaglege kompetansen i skolen gjennom å utdanne fagleg dyktige samfunnsfagslærarar. Det gir brei kunnskap om arbeidsfelt, teoriar og metodiske tilnærmingsmåtar i sosiologifaget, (fag I) kombinert med kompetanse i nordisk, andre språkfag, historie eller religion (fag II).

Studiet er bygd opp av av emne på alle nivå som inngår i ein bachelor- og mastergrad. Det er emne på 100- og 200-nivået i både fag 1 og fag 2. I fag 1 er det også emne på masternivå. I tillegg kjem pedagogiske og fagdidaktiske emne pluss 100 dagar praksis på ungdomstrinnet og i vidaregåande skole.

Studiet er bygd opp med ein bestemt progresjon frå første til tiande semester. Første semester gir generell introduksjon til faglege og pedagogiske perspektiv og problemområde, ved sidan av ex.phil. Så kjem ei brei innføring i sosiologisk teori og metode i andre semester, før spesifikke sosiologiemne og fagdidaktikk og pedagogikk. Eit første møte med praksis i første semester blir følgt opp med ny praksisrunde i tredje. Etter første halvanna år med vekt på fag 1, pedagogikk og didaktikk, kjem fjerde semester med fag 2. Dei to siste semestra på bachelornivå opnar for fagleg og pedagogisk sjølstende og fordjuping gjennom fokus på sosiologisk analyse, utanlandsopphald, arbeid med bacheloroppgåve og fagdidaktiske emne. Studiet på masternivå i 7 og 8 semester vektar likt fagleg fordjuping (teoretisk og metodisk) og pedagogisk teori og praksis. Dette gir eit grunnlag for arbeid med masteroppgåva og utvikling av fagleg modning og sjølstende mot slutten av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi med integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen