Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Søknadskode (SO): 184844
Fransk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 4
Søknadskode (SO): 184686
Spansk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 184935
Tysk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 4
Søknadskode (SO): 184689

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. mars 2022.

Om studiet

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skolen (trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i engelsk/fransk/spansk/tysk (fag I) og eitt anna universitetsfag (fag II) med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra.

Lektorutdanninga skal kvalifisere studentane til å vidareutvikle skolen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn. Studiet skal utdanne lærarar som er ansvarlege og som kan ta medansvar for elevar si læring og utvikling. I studiet vert det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. Såleis er det eit mål å fremje samhandling og kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring.

Studiet skal gi ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, trening i skriftleg og munnleg presentasjon og tilrettelegging for læring. Vidare skal studiet gi grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, om skolefaga og fremje dugleikar for praktisk yrkesutøving.

Framandspråkstudiet skal både gi teoretisk kunnskap og utvikle evne til å kommunisere godt. Emna kan her vere knytte til blant anna språkstruktur, språket i bruk, språkhistorie, omsetjing og grammatisk analyse. Eit språkstudium er også studium av kultur og samfunnstilhøve . Gjennom arbeid med ulike medium er det eit mål å gjere studentane kjende med litteraturen og med sosiale, kulturelle og politiske tilhøve i dei aktuelle språkområda. På høgare nivå i studiet kan studentane spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne. I det siste året arbeider ein med masteroppgåva, som er eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid skrive under rettleiing.

Som det andre faget i utdanninga vel ein eitt av faga engelsk, fransk, historie, sosiologi, nordisk, religionsvitskap, spansk eller tysk. Alle desse faga har òg eit fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lektorutdanningsprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i engelsk - integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen