Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆREA2

Poenggrenser 2021

  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

184843

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lektorutdanninga gir deg både den faglege og pedagogiske kompetansen du treng for å bli ein dyktig og engasjert realfagslærar. Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to realfag. Du fordjupar deg i eitt av faga matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller geofag. Her skriv du ei masteroppgåve, som enten kan ha ein rein fagleg profil eller vere meir retta mot undervisning og læring i faget. Oppgåva er eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid som gjer deg rusta til både å undervise og forske i faget. Istudieplanen kan du sjå kva fagkombinasjonar du kan velje. Praksis er knytt til begge faga dine, og skal førebu deg på kvardagen som møter deg når du er ferdig utdanna. Du kan velge mellom desse fagkombinasjonane: - matematikk og fysikk - kjemi og matematikk - biologi og matematikk - kjemi og geofag - biologi og kjemi - matematikk med naturfag som fag 2

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk er ei femårig integrert lærarutdanning (300 studiepoeng). Utdanninga fører fram til graden master i <fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning.(<fag> enten matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller geovitenskap)

Lektorprogrammet utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skulen (trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i to universitetsfag med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra.

Lektorutdanninga skal kvalifisere studentane til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn.

Studiet utdannar lærarar som er ansvarlege og som kan ta medansvar for elevar si læring og utvikling. I studiet vert det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. Såleis er det eit mål å fremje samhandling og kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring.

Studiet gjev ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det vert lagt vekt på tilrettelegging for læring, analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, og trening i skriftleg og munnleg presentasjon. Vidare gjev studiet grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, om skulefaga og fremje ferdigheiter for praktisk yrkesutøving.

I lektorprogrammet vel studenten to fag; eit masterfag (fag 1) og eit sidefag (fag 2). Dette gir studenten grunnlag for undervisningskompetanse i to fag i vidaregåande skule. Utdanninga vert avslutta med ei masteroppgåve i matematikk, fysikk, kjemi, geovitskap eller biologi avhengig av val av masterfag. Masteroppgåva kan ha ein reint fagleg profil, ein reint fagdidaktisk profil eller ha element av begge typar. (I geofag kan ein berre velgje ei fagdidaktisk masteroppgåve.)

Karrieremuligheter

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk kvalifiserer for tilsetting i ungdomsskolen og i den vidaregåande skolen. Utdanninga vil gi deg grunnlag for undervisning i to fag. I tillegg kvalifiserer utdanninga for doktorgradsstudium i relevante program.

Kvalifikasjon/tittel

Master i biologi - integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen