Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

18. mars 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i barnevernsarbeid er i utgangspunket et fulltidsstudium på 2 år. Men det er også mulig å ta det som et deltidsstudie over 4 år. Utdanningen skal gi ulike perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Det skal videre utdype hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

Studiet skal frembringe kandidater som har analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å kunne arbeide med komplekse problemstillinger i møte med barn og unge og deres familier. Utdanningen skal integrere teori, empiri og ferdighetstrening. I tillegg skal kandidaten kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, teori, forskning, gjeldende regelverk og relevant rettspraksis. Kandidaten skal også kunne utvikle fagutviklingsprosjekt og gjennomføre forskning relevant for utsatte barn og familier.

Utdanningen er utarbeidet i tråd med Forskriften om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid. I tillegg er studiet utarbeidet til å vektlegge tre faglige satsningsområder i tråd med instituttets faglige profil: 1. Ressursbasert tilnærming, 2. systemisk tilnærming 3. kultur og mangfold

  1. Programmet vil tydeliggjøre viktigheten av en resursbasert tilnærming; at barnevernet og andre som jobber med utsatte barn, unge og familier kartlegger og fanger opp de ressursene og mulighetene som allerede finnes i familiene, i nettverkene og samfunnet rundt dem.
  2. Studiet har en systemisk tilnærming som belyser viktigheten av faktorer utenfor individet, med et særlig fokus på det brede samfunnets påvirkning på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
  3. I løpet av studiet vil vi tilby studentene ulike teoretiske perspektiv på barn og foreldreskap i ulike kulturer og på tvers av sosial bakgrunn.

Utdanningen følger ellers Universitetet i Bergen sin strategi om å fremme kritisk refleksjon og forskning i utdanning.

Barnevernfaglig kompetanse bygger på bidrag fra flere ulike samfunnsvitenskapelige fagdisipliner. Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapelig metode, fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. I studieløpet avvikles det Nasjonal deleksamen i juss utviklet av NOKUT.

Kvalifikasjon/tittel

Mastergrad i barnevernsarbeid

Alle utdanninger innen