Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 34.30 (primær)
  • 40.90 (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 184437

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Kva roller har musikk i kultur og samfunn? Korleis nyttast musikk til å skape identitet i ei stadig globaliserande verd? Kva er samanhengen mellom musikalsk kreativitet og teknologi? Korleis oppstår musikalsk meining? Musikkvitskap er eit fag som ser på musikk både som estetisk objekt og samfunns­fenomen. Det som særmerker musikkvitskap som fag ved Universitetet i Bergen er stor historisk, geografisk og tematisk spennevidde. Vi forskar på og underviser i tema som den vestlige kunstmusikken, populærmusikk, norsk tradisjons­musikk og andre globale tradisjonar.

Mål

Bachelorprogram i musikkvitskap skal formidle forståing for den kritiske kompetansen i omgang med musikalske uttrykksformer i ulike samfunnsmessige, kulturelle og historiske kontekstar.

Studiet har som mål:

  • å gje ei utdanning som kvalifiserer til vidare studium innan musikkvitskap.
  • å gje ei utdanning som kan integrerast i andre utdanningar og arbeid innan fagområdet musikk.
  • å gje ei utdanning som kvalifiserer til arbeid i kulturlivet – særleg musikklivet og -bransjen.

Innhald

Programmet kombinerer ulike tilnærmingar til musikk som eit kulturelt, samfunnsmessig og historisk fenomen. Fokus er på å utvikle den kritiske evna i forhold til ulike musikalske uttrykksformer som til dømes den vestlige klassiske kunstmusikken, tradisjonsmusikk og populærmusikk i ulike historiske og geografiske kontekstar. Studiet har også en praktisk del orientert mot musikkproduksjon og ulike måtar å formidle om musikk på. Studieprogrammet skal utdanne kandidatar med kritisk kompetanse i musikkvitskap som kan nyttas i kulturlivet og musikkbransje, samt danne grunnlag for vidare spesialisering (mastergrad).

Karrieremuligheter

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i musikkvitskap. Mogelege yrkesvegar heng saman med kva samansetting du har i studiet ditt. Du kan kvalifisere deg til arbeid i kultur- og musikkbransjen, og til arbeid med musikk- og kulturjournalistikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkvitenskap