Bachelorprogram i journalistikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du ta del i det journalistiske kraftsenteret Media City Bergen? Frå hausten 2017 er bachelorutdanninga i journalistikk integrert i den nye medieklynga i Bergen, og vil samarbeide tett med fleire store medieaktørar. Det nye bachelorprogrammet i journalistikk har som mål å utdanne sjølvstendige studentar som etter endt studium kan produsere kritisk, konstruktiv og nyskapande journalistikk på tvers av plattformer. Utdanninga bygger på det siste og beste av praktisk og anvendt teoretisk kunnskap om faget, og har fokus på trening i å relatere seg til kommunikasjonsformer i rask endring. Studiet tar utgangspunkt i grunnleggande journalistiske prinsipp der kjeldekritikk og etisk refleksjon går hand i hand med utforsking av digitale verktøy. Du vil bli utfordra og inspirert til å utvikle fagleg tryggleik gjennom varierte undervisnings- og læringsformer og utstrekt produksjon av journalistisk stoff. Mykje av undervisninga skjer i workshops og du lærer å samarbeide i team for å løyse komplekse oppgåver. Tidleg i studiet lærer du å handsame smartmobil som det viktigaste arbeidsverktøyet ditt både til innsamling, redigering og publisering av journalistisk materiale. Trening i visuell og verbal storytelling står sentralt gjennom heile studiet, saman med datajournalistikk og podcast. Du vil også få høve til å samarbeide med studentar frå dei profesjonsorienterte programma i medie- og interaksjonsdesign og TV-produksjon. Studiet har eiga nettbasert publiseringsplattform. Studiet er tverrfagleg og kombinerer teoretiske, praktiske og analytiske element frå journalistikk, medievitskap og informasjonsvitskap. Programmet er eit profesjonsorientert universitetsstudium med vekt på å bli fagleg sjølvstendig og utvikle analytisk, teoretisk og praktisk kompetanse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelorprogrammet i journalistikk har som mål å utdanne sjølvstendige studentar som etter fullført studium kan produsere kritisk og konstruktiv, nyskapande og sjangerbevisst journalistikk på fleire plattformer. Studiet bygger på grunnleggande journalistiske prinsipp der kjeldekritikk og etisk refleksjon blir kopla med ferdigheiter i visuell, verbal og numerisk historiefortelling gjennom digitale verktøy. Studentane lærer å bruke desse verktøya journalistisk. Det blir lagt opp til varierte lærings- og undervisningsformer der det gjennom heile studiet blir veksla mellom relevante teoretiske tilnærmingar og eit tett praksissamarbeid med aktørar frå mediebransjen, gjennom Media City Bergen og andre mediebedrifter og institusjonar.

Studiet er tverrfagleg og kombinerer teoretiske, praktiske og analytiske element frå journalistikk, medievitskap og informasjonsvitskap. Programmet er eit profesjonsorientert universitetsstudium med vekt på å utvikle fagleg autonomi og analytisk, teoretisk og praktisk kompetanse.

Karrierevegar

Ein bachelorgrad i journalistikk kvalifiserer for journalistisk arbeid i ulike medium og på tvers av medium. Studiet kvalifiserer òg for ulike informasjons- og kommunikasjonsoppgåver i det offentlege og i næringslivet, og det stimulerer til entreprenørskap og brei kommunikasjonskompetanse. Studentar med ein bachelor i journalistikk er dessutan kvalifiserte til å undervise i mediefag i ungdomsskole og vidaregåande skole.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i journalistikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

51.10 (primær)
55.40 (ordinær)

Studieplasser

22

Søknadskode (SO)

184454

Lignende utdanninger