Bachelorprogram i historie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Historie er faget om fortida til menneska ¿ om samhandling og konflikt i ulike samfunn frå antikken til i dag, lokalt, nasjonalt og globalt. Faget handlar om kulturell, sosial, politisk og økonomisk utvikling over tid, og om kva klasse, nasjonalitet og etnisitet, alder og kjønn har å seie for samfunnsutviklinga.Historie er den viktigaste orienteringsreiskapen menneska og samfunn har i tid: Ved å kjenne til og forstå utviklingstrekk i fortida, forstår vi også betre verda i dag, og vi står dermed betre rusta til å gjere gode val for framtida.Historiefaget gir kunnskap om og innsikt i viktige sider ved samfunnsutviklinga, i og utanfor Noreg, i eldre og moderne tid. I tillegg gir historiefaget innsikt i korleis historikarane arbeider med å skaffe og skape kunnskap om fortida, og korleis ulike metodiske tilnærmingar påverkar tolkinga av og kunnskapen om fortida.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Historie handlar om fortida til menneske og samfunn, og legg til grunn at vi forstår nåtida betre om vi ser henne i lys av fortida. Historiefaget ved UiB famnar om studiar på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå frå antikken til i dag. Studiet tar for seg kulturell, sosial, politisk og økonomisk utvikling over tid, og innbyr til refleksjon omkring forandring og kontinuitet. Særleg retter studiet merksemda mot betydinga av kjønn, klasse, nasjonalitet og etnisitet. Til saman skal studiet fremja kunnskap om og forståing av viktige sider ved samfunnsutviklinga, både i og utanfor Noreg.

 

Studiet skal gi auka innsikt i at ikkje berre dei menneskelege samfunna men også vår forståing av fortida har endra seg. I tillegg vil studiet gi innsikt i ulike metodiske tilnærmingar til studiet av fortida og korleis metodane påverkar sjølve tolkinga av fortida. Studiet inneheld både oversikts- og fordjupingsdemne, slik at studentane kan kombinera innsikt i "dei store linjene" i historia med nærstudium av avgrensa problemfelt.

 

Innanfor bachelorprogrammet i historie kan ein velje studieretning Midtaustens historie. Denne studieretninga er open for alle på programmet.

Studieretninga Midtaustens historie gir ei historiespesialisering som famnar alle fagets Midtausten-emne kombinert med andre historieemne. Denne studieretninga har eige krav til emnesamansetning, og studentane skriv bacheloroppgåve i Midtaustens historie (HIM250). Bachelorgrad i historie med studieretning Midtaustens historie gjev same undervisingskvalifikasjonar som ein ordinær bachelorgrad i historie.

Instituttets emne i Midtaustens historie kan òg inngå i ein bachelorgrad utan denne særskilde studieretninga.

Karrierevegar

Med ei utdanning i historie har du mange spennande yrkesmoglegheiter. Du kan for eksempel jobbe som lærar, arkivar, forskar, journalist eller kommentator innan media. Som ferdig utdanna historikar kan du også jobbe i museum, som rådgivar i offentleg forvaltning, som redaktør eller som konsulent i eit forlag. Du kan også gå inn i ulike stillingar i norske og internasjonale organisasjonar. Ei anna moglegheit er å jobbe som forskar dersom du går vidare med master og deretter kvalifiserer deg til å bli stipendiat innan historiefeltet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Oppgis ikke (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

115

Søknadskode (SO)

184481