Bachelorprogram i generell psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre. I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane. I studiet vil du bli kjent med hovudretningane i psykologien som for eksempel sosial-, utvikling-, personlegdom-, kognitiv og biologisk psykologi. Når du fullfører ein bachelor i generell psykologi, vil du bli kjent med nyare forsking og lære psykologi å kjenne frå ulike perspektiv. I studiet lærer du deg å drøfte etiske problem og dilemma som er knytt til psykologiske tema, og du vil betre kunne møte og forstå korleis vi menneske tenker og handlar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Psykologi er det vitskaplege studiet av åtferd, kognisjon, affekt og samhandling. Bachelorprogrammet i generell psykologi skal gje deg innsikt og teoretisk kunnskap om dei psykologiske basalområda - biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, personlegdomspsykologi og sosialpsykologi - med høve til fordjuping i utvalde fagfelt. Bachelorprogrammet gjer deg ein bakgrunn for å forstå affekt og kognisjon, læring og åtferd, og røynsle med eit eige omfattande og sjølvstendig arbeide (bacheloroppgåva). Studiet skal utvikle dine evner til å identifisere og analysere mennesket i samspel med andre. Studiet skal òg gje deg innsikt og trening i forskjellige forskingsmetodar i psykologi.

 

Åtferd er i psykologien forklart med teoriar som er baserte på vitskaplege metodar. Gjennom lesing og deltaking i førelesingar og seminar vil du bli kjend med hovudorienteringar, teoretiske hovudperspektiv, sentrale forskingsbidrag og funn i psykologifaget.

Karrierevegar

Med inngåande kunnskap om menneske og fagkunnskap i psykologi vil du ha ein etterspurt kompetanse for arbeid innanfor ei rekke område i både offentleg og privat sektor.

Du vil for eksempel kunne jobbe som rådgivar, konsulent, rettleiar i for eksempel skoleverket, i ei bedrift i det private næringslivet, i ideelle organisasjonar og i ulike delar av helsevesenet.

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar som miljøterapeut for flyktningar, arbeidsleiar for kommunale bustader, eller som forskarar i universitetssektoren. Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i generell psykologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.70 (primær)
54.70 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

184876

Lignende utdanninger