Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 51.10 (primær)
  • 56.40 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

184876

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre. I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane. I studiet vil du bli kjent med hovudretningane i psykologien som for eksempel sosial-, utvikling-, personlegdom-, kognitiv og biologisk psykologi. Når du fullfører ein bachelor i generell psykologi, vil du bli kjent med nyare forsking og lære psykologi å kjenne frå ulike perspektiv. I studiet lærer du deg å drøfte etiske problem og dilemma som er knytt til psykologiske tema, og du vil betre kunne møte og forstå korleis vi menneske tenker og handlar.

Psykologi er det vitskaplege studiet av åtferd, kognisjon, affekt og samhandling. Bachelorprogrammet i generell psykologi skal gje deg innsikt og teoretisk kunnskap om dei psykologiske basalområda - biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, personlegdomspsykologi og sosialpsykologi - med høve til fordjuping i utvalde fagfelt. Bachelorprogrammet gjer deg ein bakgrunn for å forstå affekt og kognisjon, læring og åtferd, og røynsle med eit eige omfattande og sjølvstendig arbeide (bacheloroppgåva). Studiet skal utvikle dine evner til å identifisere og analysere mennesket i samspel med andre. Studiet skal òg gje deg innsikt og trening i forskjellige forskingsmetodar i psykologi.

Åtferd er i psykologien forklart med teoriar som er baserte på vitskaplege metodar. Gjennom lesing og deltaking i førelesingar og seminar vil du bli kjend med hovudorienteringar, teoretiske hovudperspektiv, sentrale forskingsbidrag og funn i psykologifaget.

Karrieremuligheter

Med inngåande kunnskap om menneske og fagkunnskap i psykologi vil du ha ein etterspurt kompetanse for arbeid innanfor ei rekke område i både offentleg og privat sektor.

Du vil for eksempel kunne jobbe som rådgivar, konsulent, rettleiar i for eksempel skoleverket, i ei bedrift i det private næringslivet, i ideelle organisasjonar og i ulike delar av helsevesenet.

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar som miljøterapeut for flyktningar, arbeidsleiar for kommunale bustader, eller som forskarar i universitetssektoren. Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i generell psykologi

Alle utdanninger innen