Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 39.10 (primær)
  • 41.70 (ordinær)

Studieplasser

99

Søknadskode (SO)

184327

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Biologi er læra om alt som lever, og tar for seg prosessar, mangfald og samanhengar i naturen. Evolusjon er det overordna prinsippet i biologien, som gir oss ein kraftfull modell til å forstå og forklare korleis alt vi ser i naturen har utvikla seg frå eit felles opphav gjennom 3,5 milliardar år. Bachelorprogrammet i biologi gir deg ein brei naturfagleg bakgrunn, og du får innsikt i alt frå naturmiljøet sin kjemi og fysikk til matematikk og statistikk, fysiologi, molekylærbiologi, organismebiologi og mangfald, evolusjon og økologi. Du får møte biologi i praksis i omfattande lab- og feltkurs der mikrobar, dyr og planter står i sentrum. Som student hos oss blir du frå første dag ein aktiv deltakar i det største biologiske fagmiljøet i Noreg. Studiet presenterer heile disiplinen biologi, og er lagt opp slik at studieaktiviteten bidreg til å etablere eit fagleg og sosialt fellesskap. Bergensregionen har sterke marine forskings- og innovasjonsmiljø, og dette speglar seg i undervisninga vår. Institutt for biovitskap er vertskap for Senter for framifrå utdanning i biologi, bioCEED.

Bachelorprogrammet i biologi er 3-årig (180 studiepoeng). Eit sentralt mål er å gje studentane brei naturfagleg bakgrunn i kjemi, fysikk og statistikk i tillegg til biologiske kjernefag, som ein god basis for å forstå moderne naturvitenskap og dei grunnleggande spørsmåla om livet og naturen.

Bachelorprogrammet i biologi set dei klassiske biologidisiplinane i et breitt og moderne perspektiv, og skal gje praktiske ferdigheiter gjennom laboratorieundervising, feltarbeid og sjølvstendige oppgåver. Dei biologiske faga spenner om økologi, biodiversitet, fysiologi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, med evolusjonsteorien som felles ramme. Undervisinga er knytta til forskinga ved Universitetet i Bergen, med marine fag som eit viktig satsingsområde.

Karrieremuligheter

Studieprogrammet i biologi er eit godt utgangspunkt for utdanning retta mot ulike yrke, enten du vel å ta ein bachelorgrad eller å halde fram med eit masterstudium. I tillegg til ei tung fagleg fordjuping innanfor eit sjølvvalt område av biologien, vil du med ein fullført mastergrad ha skaffa deg ein vitskapeleg, sjølvstendig tenkemåte som er svært nyttig i arbeidslivet. I løpet av graden kan du ta emnet BIO298 - Yrkespraksis i biologi for å få ein betre idé om kva ein kan jobba med etter endt utdanning.

Marine ressursar er eit viktig satsingsområde i Noreg. Det finst fleire yrke der forvalting av ressursane i havet og utviklinga i havbruksnæringa står sentralt. Både næringsmiddelindustrien og oljebransjen rekrutterer biologar. Det finst òg jobbar innanfor forsking og forvaltning i både offentleg og privat sektor. Med master kan ein søke forskarstillingar som bygger på biologiutdanninga. Skolesektoren er også aktuell. Undervisningskompetansen din vil variere etter val av fagleg fordjuping.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen