Spesialpedagogikk 1 - Innføring i spesialpedagogikk, halvårsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet er rettet mot spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage. Barnehagelærere, lærere og andre profesjonelle må i dag være forberedt på å møte store forskjeller blant barn og ungdom. Kjernen i halvårsstudiet i spesialpedagogikk er kunnskap om hvordan disse forskjellene kan påvirke læring og utvikling hos barn og ungdom.

Studiet passer for lærere/barnehagelærere som ønsker å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø ved å se mennesket som enkeltindivid og som del av en større sammenheng. Emnene spenner fra etiske utfordringer til lovverk, fra planlegging av opplæringssituasjoner til diskusjoner om synet på hva som regnes som normalt og hva som regnes som avvik. Du vil få sentral kunnskap om utviklingshemming, sosiale og emosjonelle vansker, hørsels- og synsvansker, språkvansker, lese- og skrivevansker og matematikkvansker.

Det arrangeres fire ukers obligatorisk praksis der studentene får prøve seg under veiledning. Det er mulig å ta praksisukene ved et barnehjem i Beograd, der UiA har praksisplasser til 4 studenter. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. I 2020 legges praksis til ukene 10, 11, 12 og 13.

Hva lærer du?

I tillegg til innsikt i spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag gir studiet deg praksiserfaringer, kunnskap om forskningsmetode samt et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger man møter som spesialpedagog. Slik kan du bli en reflektert yrkesutøver og forholde deg kritisk til nåværende tilbud og bidra til utvikling av nye tilbud.

Opptakskrav

Fullført de tre første årene av 4-årig lærerutdanning (grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning), eller annen fullført lærerutdanning (barnehagelærer/førskolelærer-, faglærer- eller praktisk-pedagogisk utdanning).

 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Spesialpedagogikk 1/

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Lignende utdanninger