Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Master i rettsvitenskap er en fullverdig juristutdanning som både gir en bred generalistutdanning og mulighet for en internasjonal profil med for fordypning i EU/EØS-rett, menneskerettigheter og komparativ rett. Det vil også være mulig å ta mer forretningsjuridiske emner som skatterett og foretaksrett.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert, opptatt av rettigheter og rettferdighet og som ønsker innsikt i rettsreglenes betydning for samfunnet. Studiet gir svært varierte yrkesmuligheter. Behovet for jurister synes å øke som følge av at reglene blir stadig mer komplekse i både privat og offentlig sektor, ikke minst på grunn av internasjonale forhold som for eksempel EU-/EØS-regelverk.

UiA har tatt opp studenter på bachelorprogrammet i rettsvitenskap siden 2011. Det betyr at det allerede er et aktivt studentmiljø og engasjementet er stort blant jusstudentene.

Hva lærer du?

Du vil lære mye om juridisk metode og de verdiene som ligger til grunn for retten. Et sentralt læringsmål er kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn og juristers rolle i samfunnet. I tillegg til ferdigheter i å analysere, drøfte og løse konkrete rettsspørsmål på en kritisk, selvstendig måte, er det lagt stor vekt på etiske utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen.

Du vil få avansert kunnskap om hvordan norsk rett påvirkes av Norges internasjonale forpliktelser og få trening i å foreta rettspolitiske og komparative vurderinger av rettsreglene. I tillegg vil du gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

Minimum 150 studiepoeng innen rettsvitenskapelige fag. I graden må følgende emnegrupper inngå:

a) Juridisk metode, examen philosophicum og examen facultatum, minimum 25 studiepoeng

b) Offentlig rett, minimum 40 studiepoeng

  • Emnegruppen må omfatte sentrale offentligrettslige emner, herunder statsrett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett og internasjonale menneskerettigheter.

c) Privatrett, minimum 65 studiepoeng

  • Emnegruppen må omfatte sentrale privatrettslige emner, herunder kontraktsrett, statisk tingsrett, erstatningsrett og pengekravsrett.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Det gis ikke betinget opptak til dette programmet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Alle utdanninger innen