Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

9

Studietempo

Deltid

Om studiet

Masterprogrammet i ledelse er et erfaringsbasert studium i ledelse med ulike spesialiseringsretninger. Studiet tar for seg de utfordringer en leder står overfor, og studentene får en utdanning som gir kunnskap og ferdigheter i ledelse, strategisk tenkning, organisasjonsutvikling og jus. Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og det politiske liv. Hva er ledelse og hvordan styre atferd i organisasjoner er sentrale spørsmål i studiet.

Studentene vil få et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å lede, planlegge, administrere og gjennomføre tiltak, i offentlige og private virksomheter. Studentene vil lære å utforme undersøkelser samt ta i bruk samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Gjennom studiet utvikler studentene praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform.

Studiets oppbygning

Studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske fellesemner. Utover dette velger studentene en spesialisering på 20 sp. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave der en bygger videre på den valgte spesialiseringen.

De obligatoriske emnene er felles for alle spesialiseringsretningene:

  • ORG992 Livet i og rundt ledelse - å forstå, analysere og utøve ledelse
  • JU-907 Arbeids- og avtalerett
  • ORG916 En offentlig sektor i endring
  • ORG929 Styringsverktøy i offentlig sektor
  • ORG917 Masteroppgave i ledelse

De obligatoriske emnene er felles for alle spesialiseringsretningene i erfaringsbasert masterstudium i ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i ledelse

Alle utdanninger innen