Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i å jobbe i et internasjonalt selskap? Da vil masterprogrammet i International Business gi deg kunnskapen du trenger.

Dette studieprogrammet gir deg teoretisk innsikt og analytiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i internasjonale markeder. Sentralt i programmet er multinasjonale selskaper og hvordan de opererer. Små og mellomstore virksomheters utfordringer ved inntreden på den internasjonale arena vil også bli diskutert.

I tillegg til norske studenter tas internasjonale studenter opp til programmet, og samtlige obligatoriske emner og en rekke valgemner blir undervist på engelsk.

Studieprogrammet gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Studerer du hos oss får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Dette programmet fører fram til graden master i International Business. Programmet gir ikke sidetittelen siviløkonom. Er du interessert i å bli siviløkonom, sjekk 2-årig påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon – siviløkonom. For å kvalifisere for opptak til Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom må du tilfredsstille kriteriene satt av Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i International Business gir deg innsikt i muligheter og utfordringer små og store virksomheter kan møte i internasjonale markeder. Du vil få god innsikt i økonomisk-administrative fagområder og forskningsmetoder, og du vil lære å anvende kunnskap fra ulike fagfelt og å bruke relevante teorier for å løse konkrete problemstillinger. Du lærer hvordan strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor kan analyseres, og hvilke strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer virksomheter kan utvikle og iverksette for å håndtere utfordringene.

I programmet vil du også tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere konsekvenser av en gitt løsning på et problem, samt å vurdere ulike handlingsalternativer mot hverandre. I tillegg vil programmet gi deg forståelse for og evne til å vurdere bærekraftsutfordringer og ulike etiske og kulturelle problemstillinger du kan møte i ditt profesjonelle arbeid, samt hvordan virksomheter kan forholde seg til disse. Globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, og hvordan virksomheter kan respondere på dette, er også vektlagt.

I dette studieprogrammet møter du et internasjonalt studiemiljø hvor du gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler din språklige og tverrkulturelle kompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Faglig grunnlag: I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten minst 80 studiepoeng fordypning eller integrert studium av minst to års varighet i økonomi og administrasjon, markedsføring, ledelse eller tilsvarende. Minimum 20 studiepoeng av disse skal være på nivå 2 / påbyggingsnivå.

Følgende fagområder må inngå i et samlet omfang på minst 60 studiepoeng:

  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Samfunnsøkonomi
  • Metodefag
  • Markedsføring
  • Organisasjon og ledelsesfag

Alle fagområder må være dekket.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk. Obligatoriske emner og en rekke valgemner undervises på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i International Business