Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel, og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Studieprogrammet i folkehelsevitenskap er i stor grad tverrfaglig, og har to hovedfokus. Det ene fokuset er det strukturelle folkehelsearbeidet som omhandler styringssignalene i folkehelsepolitikken, hvor organisering og implementering av tiltak for å bevare og forbedre befolkningens helse på et strukturelt nivå er sentralt. Det andre fokuset er folkehelseutfordringer knyttet til fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og psykisk helse samt rus.

Hva lærer du?

Studieprogrammet vil gi deg økt kunnskap om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid på ulike nivå. Relasjonen mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold innenfor folkehelse står sentralt. Studiet gir deg ferdigheter innen forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel i en region. Du vil få innsikt i det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. I løpet av studiet vil du også bli i stand til å identifisere og kartlegge de bakenforliggende påvirkningsfaktorene som har betydning for helsen. Eksempelvis vil du lære å utvikle, iverksette og evaluere folkehelsetiltak knyttet til kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse og rus samt sosial ulikhet i helse. Du vil få innsikt i vitenskapsfilosofi, ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som er med å danne grunnlaget for en selvstendig masteroppgave innen et selvvalgt tema.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå bachelorgrad i helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap med relevans for folkehelse.

Eksempler på kvalifiserende utdanninger er: ernæring, idrettsvitenskap, folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, barnevern, ergoterapi, bioingeniør, fysioterapi, antropologi, tannpleier, helseinformatikk, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, radiografi, medisin, paramedisin, odontologi, psykologi, utviklingsstudier eller samfunnsplanlegging.

Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan, etter individuell vurdering, bli tatt opp som studenter.

Hvis fordypningsenhet inngår i kvalifiserende utdanning, må minimum 20 studiepoeng være på nivå 2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Gjennomsnittskarakter beregnes på grunnlag av hele graden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelsevitenskap

Alle utdanninger innen