Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Studieprogrammet i folkehelsevitenskap er i stor grad tverrfaglig, og har to hovedfokus. Det ene fokuset er det strukturelle folkehelsearbeidet som omhandler styringssignalene i folkehelsepolitikken, hvor organisering og implementering av tiltak for å bevare og forbedre befolkningens helse på et strukturelt nivå er sentralt. Det andre fokuset er folkehelseutfordringer knyttet til fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og psykisk helse samt rus.

Hva lærer du?

Studieprogrammet vil gi deg økt kunnskap om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid på ulike nivå. Relasjonen mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold innenfor folkehelse står sentralt. Studiet gir deg ferdigheter innen forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel i en region. Du vil få innsikt i det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. I løpet av studiet vil du også bli i stand til å identifisere og kartlegge de bakenforliggende påvirkningsfaktorene som har betydning for helsen. Eksempelvis vil du lære å utvikle, iverksette og evaluere folkehelsetiltak knyttet til kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse og rus samt sosial ulikhet i helse. Du vil få innsikt i vitenskapsfilosofi, ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som er med å danne grunnlaget for en selvstendig masteroppgave innen et selvvalgt tema.

Opptakskrav

Faglig grunnlag er bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap med relevans for folkehelse. Eksempler på kvalifiserende utdanninger er: ernæring, idrettsvitenskap, folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, barnevern, ergoterapi, fysioterapi, antropologi, tannpleier, helseinformatikk, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, radiografi, medisin, paramedisin, odontologi, psykologi, utviklingsstudier eller samfunnsplanlegging.

Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan, etter individuell vurdering, bli tatt opp som studenter.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/folkehelsevitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelsevitenskap

Alle utdanninger innen