Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.80 (primær)
  • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 201070

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Barnevernets oppgave er å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Å arbeide i barnevernet er givende, spennende og krevende, og en god utdannelse gir et godt grunnlag.

Barnevernfaget er sammensatt og utfordrende. Ansatte i barnevernet må hver eneste dag foreta komplekse analyser på tvers av fagområder. Dette fordrer etter vårt syn en kompetanse som best sikres gjennom integrert 5-årig mastergrad, noe som også støttes av Barneombudet her.

Som barnevernsarbeider skal du møte mennesker på en god måte, utøve faglig skjønn i kritiske og komplekse situasjoner, og være i stand til å iverksette tiltak som best vil tjene barna.

Dette krever tid til læring og modning. Gjennom en femårig masterutdanning får du mulighet til å arbeide med din personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis.

Noe av det du som student vil møte her er:

  • Mentorgrupper: Du får reflektere over dine egne verdier og holdninger i mentorgrupper sammen med medstudenter, brukere med barnevernserfaring, ansatte i barnevernet og ansatte på universitetet.
  • Praksis og teoretisk kunnskap: Hos oss vil både praksis og universitetet være din læringsarena, og ulike former for praksis eller ferdighetstrening inngår i alle fem studieår. Undervisningen veksler slik mellom praktisk trening, teoretisk undervisning og kritisk refleksjon.

Hva lærer du?

Studieprogrammet har en tverrfaglig profil og består av fem kunnskapsområder. Disse områdene møter du i hvert studieår.

De fem områdene er:

  • Barnevernfaglig kunnskap
  • Juridisk kunnskap
  • Profesjonell dannelse
  • Psykologi og velferdskunnskap
  • Etikk, vitenskapsteori og metode

I barnevernfaglig kunnskap lærer du bl.a. om barn og unges levekår, og hva som kan utsette dem for risiko. En del av studiets første år er kunnskap om barns utvikling og behov, samt hvordan velferdsstaten er bygget opp. Å samarbeide med barn og unge på en god måte står sentralt.

Videre lærer du om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan barnevernet fungerer. Det vil si at du får innsikt i barnevernets melding, undersøkelses- og tiltaksarbeid inkl. miljøterapeutisk arbeid. Gjennom studiet vil du lære hvilke juridiske rammer som regulerer barnevernets arbeid og tilgrensende lovverk med særlig vekt på beslutninger til barnets beste. I etikken legges det særlig vekt på å oppøve etisk bevissthet og kunne identifisere og reflektere over etiske utfordringer i barnevernet, i forskning og i den digitale verden. Den profesjonelle dannelsen handler om hvordan du selv utvikler deg i denne læringsprosessen, det får du blant annet øvd deg på i praksisperiodene i studiet. I vitenskapsteorien lærer du om ulike kunnskapsformer, ulike forskningsmetoder og hvordan du kan bruke forskning i tjenesteutvikling. I forbindelse med masteroppgaven skal du utføre et selvstendig forskningsarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern

Alle utdanninger innen