Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 45.50 (primær)
  • 49.30 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette masterprogrammet har som mål at du skal bli en reflektert, kritisk og etisk bevisst barnevernsarbeider. Studiet gir et solid faglig grunnlag for arbeid i barnevernet og vil gi deg gode ferdigheter til å yte hjelp til barn, unge og deres familier.

Hvert studieår vil ha fokus på et bestemt tema. Vi starter med barnevernsarbeideren. Din egen utvikling som vi i denne sammenheng kaller profesjonell dannelse, er en stor del av din faglighet. Du vil derfor fra dag én på studiet bli en del av en mentorgruppe som består av seks studenter, en ungdom med erfaring fra barnevernet, en ansatt ved universitetet og en ansatt i barnevernet. I mentorgruppen skal du arbeide med tre ulike dimensjoner ved den profesjonelle dannelsen. Den ene er å identifisere og knytte sammen ulike kunnskaper i konkrete situasjoner. Den andre er å arbeide med den personlige, verdirelaterte og følelsesmessige involveringen som møtet med egen og andres sårbarhet innebærer. Det tredje er å styrke bevisstheten rundt maktstrukturene som den profesjonelle er en del av.

I år to utvides perspektivet til relasjoner og medvirkning, med mål om at barn og unge blir dine nærmeste samarbeidspartnere. Språk og skriftlighet står som tema for det tredje året og gjennom det fjerde året vektlegger vi samarbeid.

Du vil ha ulike former for praksis hvert av de fire første studieårene. I studiets siste år står refleksjon, forskning og skriving av masteroppgave sentralt.

Det er mulig å søke studiet direkte fra fullført videregående skole, men litt mer livserfaring kan komme godt med.

Hva lærer du?

Studieprogrammet har en tverrfaglig profil og består av fem kunnskapsområder. Disse områdene møter du i hvert studieår.

De fem områdene er:

  • Barnevernfaglig kunnskap
  • Juridisk kunnskap
  • Profesjonell dannelse
  • Psykologi og velferdskunnskap
  • Etikk, vitenskapsteori og metode

I barnevernfaglig kunnskap lærer du bl.a. om barn og unges levekår, og hva som kan utsette dem for risiko. En del av studiets første år er kunnskap om barns utvikling og behov, samt hvordan velferdsstaten er bygget opp. Å samarbeide med barn og unge på en god måte står sentralt.

Videre lærer du om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan barnevernet fungerer. Det vil si at du får innsikt i barnevernets melding, undersøkelses- og tiltaksarbeid inkl. miljøterapeutisk arbeid. Gjennom studiet vil du lære hvilke juridiske rammer som regulerer barnevernets arbeid og tilgrensende lovverk med særlig vekt på på beslutninger til barnets beste. I etikken legges det særlig vekt på å oppøve etisk bevissthet og kunne identifisere og reflektere over etiske utfordringer i barnevernet, i forskning og i den digitale verden. Den profesjonelle dannelsen handler om hvordan du selv utvikler deg i denne læringsprosessen, det får du blant annet øvd deg på i praksisperiodene i studiet. I vitenskapsteorien lærer du om ulike kunnskapsformer, ulike forskningsmetoder og hvordan du kan bruke forskning i tjenesteutvikling. I forbindelse med masteroppgaven skal du utføre et selvstendig forskningsarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern

Alle utdanninger innen