Fakta

Sted:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Studiet består av fire moduler, der hver modul gir 7,5 studiepoeng.

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Hver modul er på 7,5 studiepoeng og gjennomføres under et semester med to tredagers samlinger. Det er mulig å kombinere jobb med deltakelse i dette kurset. Kurset er for barnehagelærere, lærere og andre interesserte med tilsvarende høyere utdanning.

Studiet andrespråkspedagogikk tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne. 

Barnehagesektoren, skoler og voksenopplæringen trenger ansatte som har kompetanse på tospråklig oppvekst, tospråklige liv og andrespråkspedagogikk.

Del av studieprogram
Emnet tilbys som videreutdanning for å imøtekomme behovet for kunnskap om andrespråkspedagogikk i skole, barnehage, og innen helse- og omsorgssektoren. Studieprogrammet har fire moduler. 

Innhold
Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg grunnleggende kunnskaper om tospråklig oppvekst, læring, språkbevaring, språkbeskyttelse, språkvitalisering, språkrevitalisering, utvikling av førstespråk, innlæring av andrespråk, allmennpedagogiske og språkpedagogiske metoder og idéer som har med begynneropplæring og undervisning i ulike skolefag.

Videreutdanningskurset tar også sikte på å styrke deltakeres kompetanse når det gjelder ulike modeller for undervisningsorganisering, urfolksrettigheter og pedagogisk sosiologiske temaer som likhet, sosial rettferdighet, kulturell sensitivitet, fordommer og rasisme. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med læreplaner, skoleutvikling, tospråklighets- og andrespråkspedagogiske problemstillinger, læremiddel utviklingens didaktikk og fjernundervisning i samisk.

Undervisningsopplegg

Norsk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen foregår på andre skandinaviske språk. Eksamen kan besvares på skandinaviske språk, samisk eller engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves minimum 3-årig relevant høyere utdanning, f.eks. fullført førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, sykepleieutdanning.

Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Anbefalt forhåndskunnskap

Søkere bør ha minst 30 stp innenfor pedagogikk eller annen relevant profesjonskunnskap om barns oppvekst, helse og utvikling.

Deltakere som arbeider ved skoler som er samarbeidspartner i forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelse vil prioriteres.