Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Pris:

15 200 NOK per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Steinerhøyskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Opptak annethvert år.

Studiet er for deg som arbeider innen feltene spesialpedagogikk og sosialterapi i antroposofiske virksomheter. Det vil være relevant enten du arbeider i skolen med barn og unge eller med voksne i bofellesskap og andre institusjoner.

Du vil få styrket din faglige plattform, og gjennom modulene vil det undervises i alle deler av yrkeshverdagen. Målet er at du som praktiker får en fordypet forståelse av ditt eget fagfelt, og at du går ut av studiet med ny inspirasjon og styrket selvtillit.

Sosialpedagogikk basert på steinerpedagogiske metoder, er et sammensatt fagfelt, som består av kunnskap fra flere fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst. Som et bindeledd mellom fagstoff og virkelighet, står den enkelte som individ og yrkesutøver. Derfor står også selvrefleksjon og egen utvikling sentralt i studiet.

Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Dette sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag.

Studiets oppbygging

Det teoretiske studiet baseres på forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk-praktiske øvelser og prosjekter. I studiet inngår også 18 uker tilrettelagt og veiledet praksis. Ni av ukene er ekstern praksis og skal tas i ulike typer virksomheter. Ni uker kan gjennomføres på egen arbeidsplass. Praksis kan i noen tilfeller også tas i utlandet.

Studenten får oppnevnt sin individuelle mentor ved høyskolen, og følges opp av egne praksisveiledere på arbeidssted og i praksis.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir kompetanse i sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske ideer. Den kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og voksne med behov for særskilt omsorg, opplæring og tilrettelegging. Her vil sosialpedagogen kunne ta på seg oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kulturvirksomhet, og generelt utøve miljøfaglig arbeid.

Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene både i Norge og internasjonalt. Sosialpedagogen skal kunne virke som sosialrådgiver i skolen, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever som trenger et alternativ til ordinær undervisning og spesialundervisning. Sosialpedagogen vil også kunne ta på seg oppgave som leder av skolefritidsordning.

Utdanningen er sidestilt med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag. Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgtjenesteloven, kapittel 9.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, for eksempel på Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Kvalifikasjon/tittel

Sosialpedagog

Alle utdanninger innen