Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

24. januar 2023.

Om studiet

Studiet er rettet mot personer som har eller vil få oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Dette kan være instruktører, veiledere, opplæringsansvarlige, personalledere, kompetansekartleggere og mellomledere eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet.

Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som er begrunnet i behov for utvidet veilederkompetanse i yrker der veiledning inngår som del av arbeidsoppgavene.

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

Studiet består av tre emner.

Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching:

 • Generell kunnskap i veiledning og coaching.
 • Gir pedagogisk, filosofisk, etisk og psykologisk grunnlag for veiledning og coaching.
 • Rollen som veileder og coach med vekt på relasjonsbygging og prosessledelse.
 • Faser, organisering og struktur i individuelle veilednings- og coachingprosesser vektlegges.

Veiledning og coaching i grupper:

 • Kunnskap om veiledning og coaching i grupper og gruppen som læringsarena.
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning- og coachingprosesser i grupper, og relevante metoder og modeller.
 • Samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser:

 • Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.
 • Empowerment og myndiggjøring.
 • Veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering.
 • Introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Undervisning

Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester. Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca. 15 studenter. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen, i basisgrupper og i mindre grupper. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet.

Veiledning og coaching som oppdragsstudium

Veiledning og coaching som oppdragsstudium tilbys for tiden gjennom yrkesfaglærerløftet, og av Folkeuniversitetet Sør-Øst.

Opptakskrav

Opptakskrav er treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Emnene må gjennomføres i rekkefølge slik at gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende er en forutsetning for å fortsette på VEIC7200 og videre VEIC7300

Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiene Coaching og relasjonsledelse (CORO) og Veiledning og coaching (VCOO), emnene CORO7100 eller VCOO7100 og CORO7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for hhv emnene VEIC7100 og VEIC7200. Opptakskravene til dette studiet (VEIC) må oppfylles.