Psykisk helsearbeid - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler

  • mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Videre masterstudium?

Etter fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du søke deg direkte inn i 3. studieår i masterstudium i psykisk helsearbeid ved HiOA.

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med høgskolene og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av høgskolen, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller
  • Studiested Pilestredet