Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Kjeller

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til overgangsalder, i Norge og i verden. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning.

Masterstudium i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder; Jordmorfag, fødsel og familiedannelse; Kvinnehelse - seksuell og reproduktiv helse og rettigheter; Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) ved fødeavdeling, barselavdeling, gynekologisk enhet i sykehus samt i svangerskapsomsorgen. Utdanningen har avtaler om praksisplasser ved sykehus og kommuner i hele østlandsområdet hvilket innebærer at det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved Masterstudium i jordmorfag.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, karakterkrav C eller 2,7 som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier.

Karrieremuligheter