Jordmorfag - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til overgangsalder, i Norge og i verden. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudium i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder; Jordmorfag, fødsel og familiedannelse; Kvinnehelse - seksuell og reproduktiv helse og rettigheter; Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) ved fødeavdeling, barselavdeling, gynekologisk enhet i sykehus samt i svangerskapsomsorgen. Utdanningen har avtaler om praksisplasser ved sykehus og kommuner i hele østlandsområdet hvilket innebærer at det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved Masterstudium i jordmorfag.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, karakterkrav C eller 2,7 som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Lignende utdanninger