Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

29. mai 2022.

Om studiet

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever.Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

En modell for trafikkopplæringen som henvender seg til hele mennesket, er et tiltak innenfor myndighetenes visjon om null drepte eller alvorlig skadde i trafikken. Trafikalt grunnkurs er trinn en av i alt fire trinn i opplæringen. Målet med trafikalt grunnkurs er at eleven gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer skal bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Trafikal kompetanse defineres som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre trafikkmiljøet på en sikker måte. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 01.10.04 gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til denne yrkesgruppen slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever.

Studieplanen tar sikte på å tilføre lærere i det offentlige skoleverk både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Undervisningen i livreddende førstehjelp dekker kravene Norsk førstehjelpsråd setter til det å være instruktør i førstehjelp ved trinn 1, Trafikalt grunnkurs. Utdanningen kan organiseres på ulike måter på tilsammen 50 timer, med en eller flere samlinger kombinert med selvstendig arbeid.

Nytt stoff kan bli presentert i ulike former som forelesning, individuelt arbeid, gruppearbeid, demonstrasjoner, ekskursjoner og som en dialog mellom ansvarlig for emnet og klassen. Det skal gjennom kurset legges vekt på å benytte aktuelle undervisningsformer for trinn 1, Trafikalt grunnkurs. Studentenes egne forutsetninger og erfaringer vil være en viktig ressurs, det forutsettes aktiv deltakelse og involvering i studiearbeidet.

Opptaksinformasjon

Søker må ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, samt førerkort klasse B

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten

 • har bred kunnskap om det trafikale grunnkursets innhold, måloppnåelse, undervisningsmetoder og gjennomføring
 • skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trafikkopplæringen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen trafikkopplæringen gjennom bruk av vegtrafikkretten
 • har kunnskap om bakgrunnen for den norske føreropplæringsmodellen og det trafikale grunnkursets plass i denne

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan analysere trafikale situasjoner og vurdere risiko i disse
 • kan anvende faglig kunnskap, teori og litteratur som er relevant for gjennomføring av det trafikale grunnkurset
 • kan reflektere over egen pedagogisk praksis og begrunne sine valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan yte livreddende førstehjelp til skadde etter en trafikkulykke

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • har forståelse for begrepet trafikal kompetanse og nødvendigheten av denne for å kunne ferdes sikkert i trafikken
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning for trafikalt grunnkurs i samsvar med gjeldende forskrifter
 • kan formidle sentralt fagstoff ved bruk av relevante uttrykksformer for å kunne skape et godt læringsmiljø for elevene i sin undervisning

Karrieremuligheter

Gjennomført og bestått utdanning gir kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs i samsvar med det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.