Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stjørdal

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. av 01.10.04 med ikrafttreden fra 01.01.05 er en videreføring av stortingsmelding nr.46 (1999-2000) som følges av Nasjonal Transportplan for perioden 2002-2011. Nye krav til opplæringen fører til at trafikklærere som underviser i førerkortklassene A1 og A, må øke sin kompetanse for at målsettingen med reformen av føreropplæringen for motorsykkel, skal kunne realiseres. Studiet er studieavgiftsfinansiert.

Spesialutdanning anses som et egnet tiltak for å styrke så vel den faglige som undervisningsmetodiske kompetansen som trengs for arbeidet med å gjøre opplæringen av elever til ansvarlige og risikobevisste motorsykkelførere mest mulig virkningsfull. Utdanningen, som er obligatorisk, tilfredsstiller kravet til spesialutdanning som godkjente trafikklærere må ha, for å kunne undervise i klassene A1, A2 og A etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Studenten skal få utviklet sine holdninger, kjøreferdigheter, kunnskaper og sin undervisningskompetanse for å nå de mål som er satt for opplæring av elever i læreplan og forskrift for klassene A1, A2 og A.

Studiet består av en kjerne med teoretiske og praktiske fag. Disse er

 • Teknologi

-Fysikk

-Motorsykkelens konstruksjon og virkemåte

 • Motorsykkelen i samfunnet
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Trafikkjus
 • Trafikkpsykologi
 • Kjøredyktighet
 • Undervisningsdyktighet

Før første samling må studenten dokumentere egen ferdighet.

Dette skal gjøres ved å loggføre egen trening før studiet.

Denne treningen skal inneholde både en kjøreteknisk- og trafikal del.

Loggen skal være på minimum én side som beskriver både kvantifisert mengde, innhold samt refleksjon over egen ferdighet.

Opptaksinformasjon

Godkjenning som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år.

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til ulike motorsyklers konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til motorsykkelkjøring

Ferdighet

Kandidaten

 • kan føre motorsykkelen på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle motorsykkel- og mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplaner for motorsykkel- og mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til motorsykkel- og mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Karrieremuligheter

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel.(jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7)

Kvalifikasjon/tittel

0 - 10 studiepoeng