Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. av 01.10.04 med ikrafttreden fra 01.01.05 er en videreføring av stortingsmelding nr.46 (1999-2000) som følges av Nasjonal Transportplan for perioden 2002-2011. Nye krav til opplæringen fører til at trafikklærere som underviser i førerkortklassene A1 og A, må øke sin kompetanse for at målsettingen med reformen av føreropplæringen for motorsykkel, skal kunne realiseres. Studiet er studieavgiftsfinansiert.

Spesialutdanning anses som et egnet tiltak for å styrke så vel den faglige som undervisningsmetodiske kompetansen som trengs for arbeidet med å gjøre opplæringen av elever til ansvarlige og risikobevisste motorsykkelførere mest mulig virkningsfull. Utdanningen, som er obligatorisk, tilfredsstiller kravet til spesialutdanning som godkjente trafikklærere må ha, for å kunne undervise i klassene A1, A2 og A etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Studenten skal få utviklet sine holdninger, kjøreferdigheter, kunnskaper og sin undervisningskompetanse for å nå de mål som er satt for opplæring av elever i læreplan og forskrift for klassene A1, A2 og A.

Studiet består av en kjerne med teoretiske og praktiske fag. Disse er

 • Teknologi

-Fysikk

-Motorsykkelens konstruksjon og virkemåte

 • Motorsykkelen i samfunnet
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Trafikkjus
 • Trafikkpsykologi
 • Kjøredyktighet
 • Undervisningsdyktighet

Før første samling må studenten dokumentere egen ferdighet.

Dette skal gjøres ved å loggføre egen trening før studiet.

Denne treningen skal inneholde både en kjøreteknisk- og trafikal del.

Loggen skal være på minimum én side som beskriver både kvantifisert mengde, innhold samt refleksjon over egen ferdighet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Godkjenning som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år.

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til ulike motorsyklers konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til motorsykkelkjøring

Ferdighet

Kandidaten

 • kan føre motorsykkelen på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle motorsykkel- og mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplaner for motorsykkel- og mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til motorsykkel- og mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Karrieremuligheter

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel.(jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7)

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 15 SP

Alle utdanninger innen