Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. februar 2023.

Om studiet

Spesialutdanning for klasse T er for trafikklærere som ønsker autorisasjon for føreropplæring klasse T. Studiet har fokus på veirelatert bruk.

Spesialutdanningen retter seg mot de som ønsker å drive førerkortopplæring klasse T. Når denne delen er avsluttet skal studenten kunne planlegge organisering og gjennomføring av opplæring klasse T gjennom å ha utviklet nødvendig kunnskap, innsikt og forståelse når det gjelder traktor i samfunnet, kjøretøyteknologi, føreropplæring på traktor og tilstrekkelig praktisk kjøreferdighet.

Traktor er ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket. Men vi ser økende grad også veirelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, veivedlikehold og transport. Dette krever en høy bevissthet rundt maskinens bruksegenskaper, bevissthet i brukeren sin motivasjon til sikker håndtering, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur som brukere av slike arbeidsmaskiner innehar. Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som skal være trafikklærer i førerkortklasse T, og setter primært fokus på opplæring knyttet til veirelatert bruk. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m Kapittel 15.

Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, feltarbeid, praktiske øvinger og veiledning. Det legges vekt på utstrakt samarbeid mellom fagpersonale og studentene. Studentene skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid. Derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studieplanen.

Opptaksinformasjon

Opptak til spesialutdanningen krever

1. Godkjenning som trafikklærer

2. Gjennomført og godkjent 9-timerskurs i sikring av last i henhold til Trafikkopplæringsforskriftens § 27.2

3. Førerrett klasse T i minst 3 år.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til traktorers ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
  • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
  • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
  • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til føring av traktor på og utenfor veg

Ferdighet

Kandidaten

  • kan føre traktoren på en sikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
  • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle traktorføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
  • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har grunnleggende innsikt i læreplan for traktorføreropplæring
  • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til føring og bruk av traktor
  • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon < 10 SP

Alle utdanninger innen