Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Levanger
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Studiet har to ukesamlinger hvert studieår, i tillegg til webinarer og veiledning på nett.

PPUY består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Studiet er organisert i tre emner der pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis er integrert:

 • yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner, 30 stp
 • yrkesfaglig utfordringer i skole og arbeidsliv, 15 stp
 • yrkesdidaktisk utviklingsarbeid, 15 stp

Praksis er en sentral del av utdanningen og binder sammen de ulike emnene i studiet, slik at pedagogisk og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til læreryrket.

Studentens læringsarbeid foregår på sa,linger og på nett, i form av diskusjoner, presentasjoner, ulike oppgaver og samarbeid og veiledning i læringsgrupper.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag gir deg undervisningskompetanse for 8.-13. trinn innen ditt fagfelt.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Nord universitet tilbyr PPU for yrkesfag innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg - og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Opptakskrav

 • fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • minimum to års relevant heltids yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • generell studiekompetanse
 • to års relevant yrkesteoretisk utdanning tilsvarende 120 studiepoeng etter videregående skole
 • minimum fire års relevant heltids yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning. Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid.

Manglende generell studiekompetanse kan realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her:https://www.nord.no/studier/opptak/realkompetanse

Mindre deler av kravet om yrkesteoretisk utdanning kan også realkompetansevurderes. Kompetanse som kan vurderes er særlig relevant yrkespraksis utover minstekravet kombinert med relevante studier og kurs etter videregående opplæring. Utdanning og yrkespraksis som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Om du ikke dekker opptakskravet for PPU for yrkesfag, anbefaler vi Bachelor yrkesfaglærer: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravene. Last opp vitnemål/kompetansebevis/fagbrev og arbeidsattester.

Dokumentasjon på yrkespraksis er signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent/antall timer jobbet. Vi godkjenner ikke arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 2. Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.
 3. Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

Alle som blir tatt opp til studier hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn
 • kunnskap om gjeldende lov- og regelverk for opplæringsløpet og forståelse for opplæringens mandat og mål
 • kunnskap om elevenes forutsetninger og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
 • kunnskap om barn og unge i ulike livssituasjoner, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, herunder også samisk barne- og ungdomskultur
 • kunnskap om metoder i forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere undervisning i samsvar med opplæringens planer
 • bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer
 • legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk
 • etablere og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv
 • fremstår som en god rollemodell og kan ivareta yrkesfaglærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen
 • kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for opplæringa
 • skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet

Videre studier

Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Karrieremuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt utdanningsprogram.

Utveksling

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning