Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Bodø
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Doktorgradsutdanningen i sosiologi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Dette er det høyeste akademiske graden du kan ta innenfor et fag. Studiet gir deg høy akademisk kompetanse som har relevans for forskning, forvaltning og næringsliv.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på grunnlag av individuell søknad.

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori og metode. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge HKdir-godkjenning av mastergraden.

Opptak forutsetter tilfredsstillende finansiering, normalt i form av et doktorgradsstipend. Stipendiater ansatt ved fakultetet skal normalt være tatt opp i programmet innen tre måneder etter ansettelse. Opptak forutsetter godkjent prosjektskisse og forskningsplan.

Ved søknad om opptak skal det legges ved en prosjektbeskrivelse av det forskningsprosjekt som skal gjennomføres.

Videre studier

Graden philosophiae doctor (ph.d.) er den høyeste graden et universitet kan gi.

Karrieremuligheter

Ph.d.-graden gir formell forskerkompetanse innenfor sosiologi. Ph.d.-graden i sosiologi gir også en høy analytisk kompetanse som er anvendelig for tilsetting i ledende stillinger i forvaltning, organisasjoner og næringsliv.

I tillegg til å kvalifisere for forsknings- og undervisningsstillinger, gir studiet opplæring i analyser av sosiale og samfunnsmessige sammenhenger og prosesser. Studiet kvalifiserer for ledelse og gjennomføring av forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor offentlig og privat forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Det oppfordres til at studentene planlegger for opphold ved en relevant utdanningsinstitusjon i utlandet i løpet av studietiden.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (ph.d.)

Alle utdanninger innen