Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stjørdal

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

10

Studietempo

Deltid

Om studiet

Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet, 60 studiepoeng er utviklet for å styrke trafikal kompetanse og å sikre trafikklærere videre akademisk karriere. Gjennomført studium gir sammen med 2-årig trafikklærerutdanning bachelorgrad i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. Studiet bygger på og viderefører egenarten fra den 2-årige trafikklærerutdanningen.

Myndighetene prioriterer stadig høyere formalkompetanse hos yrkesutøvere i offentlig og privat sektor for å realisere målene om reduksjon av vegtrafikkulykkene. Studiets fagprofil er ment å dekke et forventet nasjonalt behov for kvalifisert innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Utdanningen skal tilføre samfunnet profesjonelle utøvere med et tverrfaglig perspektiv, som kan bidra til å styrke arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere trafikantrettete tiltak i offentlig og privat regi på system-, gruppe- og individnivå innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet i vegtrafikken. Yrkesutøverne skal utgjøre en høyt kvalifisert arbeidskraft som kjennetegnes av faglig nysgjerrighet, høy integritet og yrkesbevissthet innen det trafikkpedagogiske fagfeltet.

Utdanningen skal forberede for videre studier, og bidra til å videreutvikle studentenes pedagogiske, vitenskapelige, sosiale og etiske kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse.

Studiet er deltidsstudium med 50 % arbeidsbelastning. Det organiseres gjennom fysiske og nettbaserte samlinger, studiearbeid mellom samlingene og med innlevering av skriftlige arbeider.

Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, rollespill, framføringer og arbeid med prosjekt. Involvering av studentene og utnyttelse av deres erfaringer vil bli tillagt stor vekt i studiearbeidet. Tverrfaglighet vektlegges ved at undervisningen i de ulike emnene vil bli relatert til hverandre for å få studieprogrammet til å framstå på en helhetlig måte.

Opptaksinformasjon

Søkerne må ha graden høgskolekandidat trafikklærer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium forventes det at kandidaten:

Kunnskap

 • har bred, oppdatert og relevant trafikkfaglig kunnskap
 • har kunnskap om sentrale psykologiske prosesser og sosiologiske forhold som påvirker utdanningskvalitet og vurdering
 • har kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om sentrale teorier om læring, undervisning, rådgivning og veiledning
 • har kunnskap om historiske hovedlinjer innen vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

 • kan anvende, begrunne og gjøre kunnskapsbaserte valg av ulike undervisningsmetoder og -former
 • kan reflektere over og begrunne ulike valg innen trafikksikkerhetsarbeid
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • benytte relevant faglig teori og litteratur på en korrekt måte til å skrive et selvstendig arbeid med en pedagogisk eller trafikksikkerhetsrettet forskningsmessig problemstilling

Generell kompetanse

 • har kompetanse for analytisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i offentlig og privat regi
 • har innsikt i relevante pedagogiske problemstillinger
 • kan forstå, vurdere og ta stilling til forskning og forskningsresultater
 • kan delta i samfunnsdebatten og bidra til videreutvikling av trafikksikker og miljøvennlig vegtrafikk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Videre studier

Med bachelorgrad i Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet kan du søke på ulike masterprogram ved Nord universitet eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Karrieremuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i offentlig forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter

Utveksling

Det er knyttet to avtaler til programmet om internasjonalisering, som gir studentene mulighet til å reise ut. Avtalene er med Häme Vocational Institute i Finland og Tallinn University i Estland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet