Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Bodø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet? Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene: Spesialpedagogikk Yrkesdidaktikk Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Du søker opptak direkte til en av fordypningene. Les mer om hva du lærer i hver enkelt fordypning under overskriften «Fordypninger» lengre ned på siden. Studiet er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamfør forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett. Masterprogrammet tilbys i Bodø og Levanger. Emnene «Inkludering og spesialpedagogikk» og «Språk-, lese- og matematikkvansker» tilbys også med samlinger på Nesna fra høsten 2023. Alle emnene i fordypningene tilbys som enkeltemner. Emnet «Inkludering og spesialpedagogikk» er obligatorisk for studenter på master i tilpasset opplæring med fordypningen spesialpedagogikk. Enkeltemneopptak har egne søknadsfrister og du kan lese mer om hvordan du blir enkeltemnestudent under «Opptakskrav». «Oppbygging/emner» viser hvilke emner som ligger til hver fordypning. Du kan også finne oversikt over emnene ved å søke dem opp her- søkeord “spesialpedagogikk”, “profesjonsfaglig digital kompetanse” eller “yrkesdidaktikk”. Å møte voksne med god kunnskap om tilpasset opplæring er viktig for barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Etter endt utdanning har du kunnskap som kan videreutvikle ikke bare egen praksis, men også organisasjonen du jobber i.

Pedagogisk virksomhet representerer mange profesjonelle utfordringer både på barnehagelærer-/lærer-, mellomleder- og ledernivå. Master i tilpasset opplæring er et kompetansehevingstilbud rettet mot disse profesjonsgruppene. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring). Prinsippet innebærer at alle lærere er forpliktet til å tilpasse opplæringen til enkeltelever og til grupper av elever. Samtidig foreligger det få føringer for hvordan undervisningen skal tilpasses.

Studiet har fokus på sentrale elementer i prinsippet om tilpasset opplæring, slik det er nedfelt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK-20), inkludert ny Overordnet del av læreplanen (Regjeringen, 2017). Prinsippet er også nedfelt i Opplæringslova §1-3, der det fremgår at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (Opplæringslova, 1998).

Masterstudiet gir innsikt i hva tilegnelse av ny forståelse i de ulike fordypningsområdene innebærer, og hvordan forståelse og innsikt kan utvikles kollektivt på ulike kunnskapsfelt i barnehager og skoler. Masterstudiet har som målsetning å utvikle profesjonsbevissthet og en forskende tilnærming til læreryrket gjennom å utvikle en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte hos studentene. Master i tilpasset opplæring samsvarer med universitetets strategi, blant annet ved at universitetet skal være en kunnskapsleverandør for samfunnslivet, både regionalt og nasjonalt. Barnehage og skole er områder der det etterspørres mer kompetanse, og ikke minst oppdatert kompetanse, siden lærerprofesjonen er i stadig utvikling.

Studiet har masterfordypninger med relevans for arbeid med tilpasset opplæring og skal bidra til at institusjonene fyller kompetansekravene for lærere i barnehage- og grunnopplæring. Studenter kan søke om å få innpasset valgbare studieemner eller fag vedkommende har fra andre universiteter eller høgskoler, dersom disse er på masternivå.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til master i tilpasset opplæring:

Ved søknad om opptak til masterprogrammet søker man seg direkte inn på en av fordypningene (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i profesjonsfaglig digital kompetanse: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.
 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Andre utdanninger som kan kvalifisere for fordypningen spesialpedagogikk er:

 • Bachelor i spesialpedagogikk
 • Bachelor i pedagogikk
 • Bachelor i vernepleie
 • Annen relevant 3-årig pedagogisk utdanning med minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk

Opptak som enkeltemnestudent:

Opptakskravene til enkeltemner er de samme som beskrevet for opptak til master i tilpasset opplæring.

Søknad om opptak til enkeltemner gjøres via Søknadsweb.

I Søknadsweb

 • velger du at du vil søke på «Enkeltemner med spesielle opptakskravav».
 • Skriver inn i merknadsfeltet hvilket emne du ønsker å søke opptak til. (Emnekoder og navn finner du under overskriften “Oppbygging/emner”).

Lenke til Søknadsweb, samt mer informasjon om prosessen, og kontaktinformasjon til opptakskontoret, finner du her.

 • Frist for å søke på emner som går om høsten er 1.juli
 • Frist for å søke på emner som går på våren er 15.november

Læringsutbytte

Kunnskaper - Kandidaten har:

 • Avansert kunnskap om tilpasset opplæring i barnehage og skole, på individ- og systemnivå.
 • Spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde knyttet til forbedring av læringsmiljø og læringsutbytte i barnehage- og skole.
 • Inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige forankring nasjonalt og internasjonalt, samt evne til å analysere faglige problemstillinger i skolen med utgangspunkt i dette.
 • Kunne anvende kunnskap gjennom å reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • Spesialisert kunnskap om fagområder innenfor tilpasset opplæring som kan bidra til innovasjon og utvikling av egen og skolens/barnehagens praksis.

Ferdigheter - Kandidaten kan:

 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskning, erfaringsbasert kunnskap og eget forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Bruke relevante metoder, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom eget forskningsarbeid på en selvstendig måte
 • Kritisk analysere teori og forskning fra ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse - Kandidaten kan:

 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet på nye områder som angår fagområdet tilpasset opplæring i barnehage, skole og andre deler av utdanningssektoren
 • Formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige uttrykksformer.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet tilpasset opplæring, både med spesialister i utdanningssektoren og til allmennheten.
 • Bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i utvikling av barnehager og skoler.

Videre studier

Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (ph.d). Studenter som har avlagt mastergrad i Tilpasset opplæring med karakter B eller bedre er kvalifisert til opptak på ph.d i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram (ph.d) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Karrieremuligheter

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre.

Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Utveksling

Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold, høsten 2.studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Master i tilpasset opplæring

Alle utdanninger innen