Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

I en verden preget av forandring – for eksempel basert på økt globalisering, bærekraftsutfordringer, nye teknologiske muligheter, osv. – er det i høy grad organisasjoners evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser og konkurranseforhold, som avgjør om de overlever og vokser. Her kommer ideen om ‘human resources’ inn i bildet, for det er nettopp menneskene i organisasjonene som kan påvirke og bidra til organisasjonenes kontinuerlige utvikling. Master i HRM på Nord universitet gir deg en bred fagkompetanse som både setter deg i stand til å arbeide strategisk med medarbeidersyklusen innenfor HRM (rekruttering, utvikling, motivasjon og avvikling), samt analysere hvordan man best mulig håndterer interne og eksterne forandringskrav til organisasjonen, bransjen, ledelsen og deres potensiale for organisasjonen. På denne måte får du en fag- og praksisforståelse som går langt ut over tradisjonell personalpolitikk og som kan brukes til å oppnå organisasjonens strategiske behov. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb.

Master i Human Resource Management (HRM) er en erfaringsbasert master på 90 studiepoeng med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Programmet består av 5 ulike samfunnsvitenskapelige emner, samt det selvstendige arbeidet med masteroppgaven (se nærmere informasjon nedenfor under oppbygging/emner). Emnet OR335S Innovasjon i tjenesteyting er valgbart, og kan erstattes av enten SAM5018 Analyse av (u)likheter – kjønn, klasse og etniske relasjoner eller SAM5012 Kritiske perspektiv på bærekraft.

Både som fag og praksisfelt går HRM langt utover tradisjonell personalpolitikk. Fagfeltet omhandler alle aktiviteter som inkluderer mennesker, og er knyttet til ledelse, planlegging, rekruttering, utvikling og tilrettelegging innen en organisasjon. Programmets faglige profil er derfor utformet med tanke på å gi studenten en kompetanse som kan anvendes i krevende lederfunksjoner på ulike nivåer og til å utvikle og ivareta de menneskelige ressursene i nåtidens organisasjoner.

Å arbeide strategisk med medarbeidersyklusen innenfor HRM

Gjennom Master i HRM får du kunnskap om utviklingslinjer, sentrale teorier og perspektiver innenfor organisering, ledelse og HRM. Dette vil sette deg i stand til å arbeide strategisk med medarbeidersyklusen innenfor HRM (rekruttering, utvikling, motivasjon og avvikling), samt kritisk analysere og utarbeide strategier relatert til for eksempel work-life-balance, bedriftsdemokrati, mangfold og kjønns- og likestillingsspørsmål. Her vil det også være relevant å se nærmere på hvordan ledelsesrelasjoner og emosjoner påvirker arbeidet.

Å håndtere interne og eksterne forandringskrav

Med ovenstående fokus blir det tydelig at Master i HRM ikke bare konsentrerer seg om interne organisasjonsforhold, men også er relatert til eksterne forhold som økt globalisering, ny teknologi, konkurranse, politikker, med mere. På Master i HRM reiser vi derfor også spørsmål om hvordan HRM kan tenkes og praktiseres i forhold til samfunnets krav til organisering av organisasjoner, bransjer og ledelse.

Det forutsettes relevant yrkeserfaring ved opptak, fordi studiet er tett knyttet til praksisfeltet. Studentenes egen arbeidserfaring blir en viktig ressurs i studiet, når vi diskuterer hvordan teorier kan anvendes i praksis og hvordan praksisutfordringer kan forstås og imøtekommes ved hjelp av forskjellige teoretiske perspektiver.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

For opptak på master i HRM (erfaringsbasert) må søker møte tre overordna opptakskrav:

Krav til bachelorgrad

Krav til metode

Krav til arbeidserfaring

1. Krav til bachelorgrad

For å kvalifisere til opptak må du ha bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende grad av minimum tre års varighet. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

Eventuelle forbedringer av karakterer kan inngå i beregningsgrunnlaget.

2. Krav til metode

For å kvalifisere til opptak kreves nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode eller historiefaglig metode tilsvarende 10 studiepoeng.Ex.phil og ex.fac godkjennes ikke som samfunnsvitenskapelig metode.

Dersom metodekravet dekkes av andre typer emner enn eksemplene over, sørg for å dokumentere dette tilstrekkelig innen søknadsfristen. Last opp emnebeskrivelser og pensumlister i søknaden for at emnet/emnene skal bli vurdert.

3. Krav til arbeidserfaring

For å kvalifisere til opptak kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring vurderes ut fra følgende krav: Søkere må ha:

1) arbeidserfaring som tilsvarer minimum 2 års fulltids arbeid

2) arbeidserfaringen må være oppnådd ved jobb i en organisasjon av en viss størrelse slik at søker er kjent med de ulike nivåene i en organisasjonsstruktur og samhandlingen mellom disse. Konkret betyr dette, at søkere må ha vært ansatt i en eller flere organisasjoner, som minst har hatt 5 ansatte og en leder. Tilsvarende for søkere, som ikke har vært ansatt, men hatt enkeltmannsforetak eller lignende: Søker må da ha inngått som enkeltmannsforetak eller lignende i samarbeid med minst 4 andre enkeltmannsforetak og en (daglig) leder. Søkere behøver ikke å ha jobbet med HRM relaterte områder.

Rangering av søkere til master i HRM - erfaringsbasert

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer). Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt. For øvrig gjelder rangeringsregelverk ved Nord universitet, se Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §4-4

Overordnede opptakskrav til mastergrad hos Nord universitet må du i tillegg https://www.nord.no/no/studier/opptak/opptak-til-masterstudier">sjekke her

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap både om etablerte og nyere nasjonale/nordiske og internasjonale teorier, metoder, prosesser og sentrale temaer og fortolkninger innenfor det som til sammen kan sies å utgjøre HRM-feltet
 • har inngående kunnskap om forskningsmetoder og ulike former for innhenting av faglig informasjon
 • har inngående kunnskap om relevante metoder for analyse av virksomhetsfelter som faller inn under HRM
 • kan anvende kunnskap om utviklingstrekk, utfordringer og arbeidsmåter innenfor ulike deler av HRM-feltet
 • kan analysere problemstillinger med utgangspunkt i flerfaglig organisasjonsteori og ledelsesteori, og norsk og internasjonal arbeidslivs-forsknings mange og lange tradisjoner og betydning for samfunnsutviklingen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av forskningsdata og annen faglig relevant informasjon
 • kan gjøre praktisk bruk av faglig kunnskap innen HRM, organisasjons- og ledelsesteori
 • kan gjennomføre egne undersøkelser knyttet til utfordringer og utviklingsarbeid i organisasjoner i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper i samfunnsvitenskapen
 • kan bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i tilknytning til å lede HR-arbeid generelt, til særskilte oppgaver knyttet til organisering, rekruttering, lønnssystemer, medvirkning, og til driftsoppgaver, støttefunksjoner, utvikling, strategi og beredskap

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante akademiske, faglige og etiske problemstillinger vedrørende HRM. Herunder forholde seg kritisk til norsk og internasjonal arbeidslivs-forskning
 • kan sette seg inn i ny forskning, fagutvikling, trender og ny teknologi utformet for bruk i organisasjoner
 • kan presentere, diskutere og argumentere for sine faglige synspunkter
 • kan formidle faglig innsikt i HRM-feltet både muntlig og skriftlig
 • skal være en ressurs i bærekraftig utviklingen av organisasjonen

Videre studier

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap kan likevel tilby supplerende enkeltemner på mastergradsnivå som i kombinasjon med din tidligere utdanning kan tilfredsstille de faglige opptakskravene til ph.d. i sosiologi. For mer informasjon om opptakskravene, se her.

Ta kontakt med ph.d.-koordinator, Anneli Maria Watterud (anneli.m.watterud@nord.no), for en individuell vurdering av ditt utdanningsløp

Karrieremuligheter

Kandidater med Master i HRM blir rustet til å hjelpe organisasjoner til å møte de strategisk viktige krav samfunnet stiller til organisasjonene. Det betyr at studiet skal sette deltagerne i stand til å analysere, lede og utvikle ulike typer organisasjoner innenfor både frivillig, offentlig og privat sektor.

En person med mastergrad i HRM innehar en kunnskapsbasis for å jobbe både teoretisk basert og praktisk med HRM – noe som understøtter organisasjoners strategiske behov. Med disse analytiske styrker og praktiske innsikter kvalifiserer personer med Master i HRM til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer, samt til fremtidige stillinger som for eksempel HRM-spesialist, HR-direktør, HR-leder eller HR-konsulent.

Utveksling

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 4. semester (vårsemesteret) i 2. studieår.

Følgende utdanningsinstitusjoner kan være aktuelle for utveksling:

 • Deakin University i Australia (Melbourne, Geelong and Warrnambool)
 • Mittuniversitetet i Sverige
 • Wageningen University i Nederland

Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Kontakt Stian Hiis Bergh (stian.h.bergh@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert

Alle utdanninger innen