Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Master i helsevitenskap gir kandidatene en fremtidsrettet utdanning for å møte dagens og morgensdagens helseutfordringer med særlig fokus på hvordan fremme helse og deltakelse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Utdanningen bidrar til kunnskapsutvikling innen helsevitenskap med vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samt samhandling mellom tjeneste- og forvaltningsnivåer for å skape bærekraftige tjenester/ forvaltning. Masterstudiet bygger på et bredt, tverrvitenskapelig forskningsfelt. Masterstudiet gir kandidater fordypning i ulike helseperspektiver og kunnskapstradisjoner. Kunnskap som begrep utdypes og kunnskapsbasert praksis tematiseres når det gjelder profesjonsvitenskap.

Utdanningen vektlegger kvalitet og innovasjon i tjenester som fremmer helse og deltakelse på ulike nivå, samt for å bidra til å redusere sosial ulikhet. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder for kritisk vurdering av kunnskap og utvikling av spørsmål som åpner for innovasjon. Kandidater kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger, kritisk anvende relevante metoder for forskningsarbeid samt gjennomføre egen forskning for å utvikle ny kunnskap og bedre tjenester/ forvaltning.

Masterstudiet har et omfang på 120 studiepoeng, er samlingsbasert over fire år. Utdanningen består av 30 studiepoeng fordelt på emnene: Helsevitenskap (10 stp), Grunnleggende forskningsmetode (10 stp), kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder (10 stp), 30 studiepoeng forbeholdt fordypningspesifikke emner og to valgfrie emner(10 Stp); og ytterligere fordyping oppnås gjennom masteroppgaven på 40 studiepoeng. For studenter som tar fordypning i psykisk helse-, rus-, og avhengighetsarbeid er det fire fordypningsemner, og kun ett valgemne.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav Master i helsevitenskap med fordypning i e-helse

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag (sykepleie, paramedisin, vernepleie, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern).

For søkere med bachelorgrad som inkluderer minimum 80 studiepoeng i helse- og/eller sosialfaglige emner (emner kan være tatt utenom grad) og ett års relevant yrkeserfaring. Relevant yrkeserfaring er arbeid innenfor helse- eller sosialsektoren. Arbeidserfaringen må være fra de siste 10 år, etter gjennomført bachelorgrad med et omfang tilsvarende ett år i 100% stilling. Dette må dokumenteres i attest fra arbeidsgiver.

Rangering på bakgrunn av vektet karaktersnitt av opptaksgrunnlaget. Emner med «Bestått» eller «Godkjent» inkluderes ikke i beregning av gjennomsnittskarakter.

Opptakskrav til Master i helsevitenskap med fordypning i folkehelsearbeid og sosial bærekraft

Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng innen fagområdene: helse, sosial, utdanning, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap (f.eks. ergoterapi, fysioterapi, ernæring, sosialt arbeid, barnevern, lærerutdanning, barnehagelærer, medisin, psykologi, odontologi, samfunnsplanlegging og samfunnsøkonomi)

For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende grad, som har ett års relevant yrkeserfaring. Relevant yrkeserfaring er arbeid med folkehelserelaterte oppgaver. Arbeidserfaringen må være fra de siste 10 år, etter gjennomført bachelorgrad med et omfang tilsvarende ett år i 100% stilling. Dette må dokumenteres i attest fra arbeidsgiver.

Rangering på bakgrunn av vektet karaktersnitt av opptaksgrunnlaget. Emner med «Bestått» eller «Godkjent» inkluderes ikke i beregning av gjennomsnittskarakter.

Opptakskrav Master i helsevitenskap med fordypning i psykisk helse

Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag (sykepleie, sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, fysioterapeut, eller ergoterapeut)

For søkere med bachelorgrad som inkluderer minimum 80 studiepoeng i helse- og/eller sosialfaglige emner (emner kan være tatt utenom grad), og ett års relevant yrkeserfaring. Relevant yrkeserfaring er arbeid med psykisk helse, rus og/eller avhengighet. Arbeidserfaringen må være fra de siste 10 år, etter gjennomført bachelorgrad med et omfang tilsvarende ett år i 100% stilling. Dette må dokumenteres i attest fra arbeidsgiver.

Rangering på bakgrunn av vektet karaktersnitt av opptaksgrunnlaget. Emner med «Bestått» eller «Godkjent» inkluderes ikke i beregning av gjennomsnittskarakter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde

har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon

kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving

har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning

kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap

kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer

kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer

kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering

kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten

kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora

har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Karrieremuligheter

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel psykisk helsearbeid, folkehelse eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon:

  • Helsevitenskap (10 stp)
  • Perspektiver, relasjon og etikk i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (10 stp)
  • Praksisstudier i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (10 stp)
  • Arbeidsmåter og metoder i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (10 stp)
  • Innovasjon og utviklingsarbeid i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (10stp)

Utveksling

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet. Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsevitenskap

Alle utdanninger innen