Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudium
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Vil du fordype deg i utviklingsarbeid i barnehagen? Denne videreutdanningen gir deg en grundig innføring i arbeid, metoder og verktøy for ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet vil gi deg økt kompetanse for arbeid som pedagogisk leder, fagleder og andre lederjobber i barnehagen. Utdanningen er nettbasert og fleksibel, og skal kombineres med arbeid i barnehage Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for fremtidens barnehage. For å kunne søke opptak til emnet, må du søke via Udirs studiekatalog. Søknadsfrist Udir: 1. mars

Målgruppen er barnehagelærere som er ansatt i og arbeider i barnehagen.

Gjennom dette nettbaserte videreutdanningstilbudet vil du styrke egen kompetanse i ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet bidrar til å øke din kompetanse i å identifisere og vurdere barnehagens nåværende pedagogiske praksis, opp mot fremtidig ønsket praksis. Du skal lede og gjennomføre et utviklings- og endringsarbeid på egen arbeidsplass og studiet er derfor prosessbasert der vi veksler mellom å jobbe med teori om ledelse av utviklingsarbeid, praktisere og prøve ut utviklingsarbeid i barnehagen, samt vurdere arbeidet underveis. Du vil gjennom teori om organisasjonsutvikling få økt kunnskap om hva organisatorisk læring i barnehagens profesjonelle fellesskap innebærer, og hvordan dette kan oppnås. Det legges vekt på å lære av hverandres erfaringer i studiet. Veiledning i ulike former vil gjennomføres gjennom studiet. Dette vil bidra til at du reflekterer om barnehagelærerrollen i utviklings- og endringsprosesser i barnehagen og at du øker din kunnskap om hvordan du bør arbeide med å etablere kollektive organisasjonskulturer som fremmer barns utvikling og læring i barnehagen.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. For å være kvalifisert må søker dokumentere ansettelsesforhold i en barnehage med stemplet attest fra arbeidsgiver.

Rangeringsregler:

1. Fullført barnehagelærerutdanning (tilsvarende 3 år)

2. Annen relevant pedagogisk bachelor med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (totalt 60 sp.)

Læringsutbytte

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

 • Har utdypende kunnskap om teoretiske perspektiver på utviklingsarbeid i barnehagen. 
 • Har god kunnskap om ulike lederstrategier i utviklingsarbeid i barnehagen. 
 • Har god kunnskap om teori og nyere forskning om barnehagen som en lærende organisasjon. 
 • Har god kunnskap om partnerskap - og nettverksarbeid i kompetanseutvikling 
 • Har god kunnskap om profesjonelle læringsfellesskap, veiledning og refleksjon 

Ferdigheter: 

 • Kan analysere og vurdere behov for utviklingsarbeid i barnehage i forhold til rammeplanens innhold og oppgaver 
 • Kan initiere, planlegge, lede og vurdere relevant utviklingsarbeid i barnehage 
 • Kan bruke ulike veiledningsstrategier 
 • Kan lede refleksjon og samarbeidsprosesser i ett lærende praksisfellesskap 

Generell kompetanse: 

 • Kan kritisk reflektere over eget utviklingsarbeid og egen ledelse av dette 
 • Har god forståelse av betydningen av partnerskap i utviklingsarbeid  
 • Kan etablere en kollektiv organisasjonskultur i personalgrupper

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg mer kvalifisert for rollen som barnehagelærer, pedagogisk leder, fagleder, eller styrer/daglig leder.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen