Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. I dette studiet får du formell kompetanse som instruktør i klasse S snøscooter.Studiet tar sikte på å utvikle kompetanse til å formidle lærestoff og gjennomføre undervisning som bidrar til snøscooterkjøring med minst mulig fare for uhell og ellers i tråd med lover og regler.

Snøscooterkjøring kan knyttes til så vel nytte- som rekreasjonsskjøring. Utbredelsen har tiltatt med mer hurtige, kraftige og avanserte kjøretøy. Med det følger økt risiko for alvorlige uhell samt skader på materiell og miljø. Som fremtidig instruktør blir din viktigste oppgave å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. I henhold til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve skal undervisningspersonell for førerkort klasse S ha spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet (jfr. TROF § 6-7). Studiets innhold bygger på retningslinjer gitt i forskrift gjeldende fra 1. juli 2006 og omhandler alle emner og trinn i læreplanen med unntak av trinn 1: Trafikalt Grunnkurs.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

 1. Førerrett for klasse S i minst tre år
 2. Autorisasjon som trafikklærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk.

Søkere som ikke fyller kravet til punkt 2, men jobber for kursarrangør som driver opplæring klasse S kan få innvilget opptak om de fremlegger dokumentasjon fra kursarrangør som viser at de har relevant opplæring og erfaring for å bli instruktør klasse S. Søker må i tillegg dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap knyttet til snøscooters ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus, naturjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikk- og naturbestemmelsene knyttet til snøscooterkjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan føre snøscooter på en sikker, effektiv, miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med øvrige interesser og brukere av naturen
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle snøscooteropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring for snøscooter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplan for snøscooter
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til bruk av snøscooter
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått studium kan studenten søke om autorisasjon for å drive føreropplæring for klasse S - snøscooter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell kvalifikasjon 10 SP

Alle utdanninger innen