Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den trafikkfaglige, -pedagogiske og -didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Studiet organiseres som et fleksibelt samlingsbasert deltidsstudium. Samlet tid med læringsarbeid på og mellom samlinger inkludert eksamener anslås til 500 timer. I tillegg til ordinær undervisning legges det opp til individuelt så vel som gruppebasert arbeid. Videre vil e-læringsverktøy bli brukt i læringsarbeidet mellom samlingene og i kommunikasjonen mellom universitetet og studentene.

Videreutdanningen organiseres som to emner:

 • UTR960 Utrykningsdyktighet
 • UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren.

Emne UTR960 Utrykningsdyktighet tar sikte på at studenten skal utvikle en bevisst kjørekompetanse ut over de krav som stilles for å erverve kompetansebevis kode 160. Det legges spesiell vekt på trafikksikkerhet og risikoforståelse og sammenhengen mellom fysikk, risiko, hurtig kjøring og trafikksikkerhet.

Emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren setter fokus på planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning i utrykningskjøring. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i didaktisk arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Trafikklærerutdanning fra Statens trafikklærerskole eller to-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet eller tilsvarende.

 • Godkjenning som trafikklærer lette kjøretøyer (kl B).
 • Yrkespraksis som utrykningsfører på heltid av minst ett års varighet eller tilsvarende omfang i deltidsstilling.
 • Inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).
 • Førerrett i minst tre år for klasse B. Pluss førerrett i minst én av klassene A, C, C1, D eller D1.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til kjøretøys konstruktive kjøreegenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og virkningen av samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til utrykningskjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre utrykningsoppdrag på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle utrykningsføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i utrykningsforskrift og læreplan for utrykningsføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til utrykningskjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Karrieremuligheter

Gjennomført og bestått studium kvalifiserer for godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 20 SP

Alle utdanninger innen