Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Jobber du i en redaksjon eller er frilanser, men mangler formell kompetanse? Da er grunnstudiet i journalistikk noe for deg. Studiet gir trening i sentrale journalistiske ferdigheter som kildekritikk, research og intervju, innsyn og offentlighet, i tillegg til innholdsproduksjon i form av tekst, lyd og bilder. Studiet tar for seg journalistikkens samfunnsrolle og gir videre et solid grunnlag for presseetisk bevissthet og refleksjon. Studiet retter seg særlig mot lokaljournalistikken. Undervisninga foregår i form av ei fysisk samling per semester, i kombinasjon med nettundervisning og webinar, og kan fint kombineres med jobb. Studiet er et deltidsstudium med 10 studiepoeng hvert semester. Det tilsvarer halve første studieår på den treårige bachelorutdanninga i journalistikk ved Nord universitet. Hvis du vil fortsette å studere kan det innpasses som en del av bachelorgraden. Studiet retter seg mot studenter fra hele landet.

Grunnstudium journalistikk, samlingsbasert utgjør 30 studiepoeng, i form av samlinger og nettbasert undervisning. Det gir innføring i yrkesrollen som journalist, med særlig vekt på lokaljournalistikk. Studieløpet strekker seg over 1.5 år, med 10 studiepoeng hvert semester. Gjennom praktiske øvingsoppgaver og teoriundervisning bidrar studiet til refleksjon og bevissthet om egen yrkesrolle, samt journalistikken og de redigerte, redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet. Studiet gir trening i sentrale journalistiske ferdigheter og metoder, som kildekritikk, research og intervju, innsyn og offentlighet, i tillegg til innholdsproduksjon i form av tekst, lyd og bilder. Det presse-etiske rammeverket er grunnleggende viktig for den journalistiske profesjonsutøvelsen, og et av målene med studiet er å gi et solid grunnlag for etisk bevissthet og refleksjon.

Studiet består av seks emner, som alle utgjør 5 studiepoeng. Undervisninga gis gjennom ei ukessamling hvert semester, kombinert med webinar og digital veiledning. Hvert emne har en avsluttende eksamen. Studiet er bygd opp på følgende måte:
Semester 1:

Lokaljournalistrollen

Offentlighet og innsyn

Semester 2:

Frontsjefen

Innføring i språk og intervjumetode

Semester 3:

Innføring i lyd og podkast

Innføring i visuell journalistikk

Halvårsstudiet tilsvarer eller overlapper emnene Språk og formidling i praksis og Journalisten i samfunnet, som tilbys 2. semester av bachelorutdanning i journalistikk. Emnene Innføring i språk og intervjumetode, Innføring i lyd og podkast og Innføring i visuell journalistikk overlapper med Språk og formidling i praksis, og emnene Lokaljournalistrollen, Offentlighet og innsyn samt Frontsjefen overlapper med Journalisten i samfunnet. Journalistikk – fleksibelt deltidsstudium kan innpasses som en del av full bachelorgrad i journalistikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetansenettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetansesiden vår om realkompetanse.

All lønnet arbeidserfaring vurderes som relevant arbeidserfaring for realkompetanseopptak til dette studiet.

Ved en eventuell rangering av kvalifiserte søkere med realkompetanse, gjør vi en individuell og skjønnsmessig vurdering av utdanning, relevans og omfang av arbeidserfaring.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Etter fullført studie skal studenten ha tilegnet seg følgende

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • har bred kunnskap om det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • har kunnskap om offentlighetslov og medierett
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • har kunnskap om journalistikkens egenart og rolle i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan anvende offentleglova for å skaffe seg innsyn i offentlige dokumenter
 • kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og sjangre innenfor journalistikk
 • kan uttrykke seg gjennom tekst, lyd og bilde for å formidle journalistisk innhold

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan reflektere rundt hva som skiller journalistikk fra andre former for innholdsproduksjon
 • kan reflektere rundt journalistikkens samfunnsrolle
Videre studier

Etter studiet kan du søke på Bachelor i Journalistikk og å få innpasset emnene fra Grunnstudium i Journalistikk.

Utveksling

Studiet er rettet mot folk i jobb så det er ikke lagt opp til utenlandshopphold.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen