Fakta

Lærested:
Sted:
Vesterålen
Mo i Rana
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204659

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

18. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke? Hos oss kan du ta en grunnskolelærerutdanning på heltid som er nett- og samlingsbasert. Utdanningen kan passe for deg som ikke kan følge daglig undervisning på et studiested, men som kan møte på studiestedet inntil fire samlingsuker i semesteret kombinert med nettbasert undervisning mellom samlingene. Antall fysiske samlinger og organisering av nettundervisning er noe ulik på Nesna og i Bodø, men både de fysiske samlinger og nettundervisning har obligatorisk oppmøte. I Bodø finnes også tilbud for deg som ønsker å følge undervisningen ukentlig på campus. Les mer under. Nesna: Velger du Nesna som studiested, møter du der på de fysiske samlingene og følger nettundervisning mellom samlingene knyttet til Nesna. På Nesna vil det være seks samlingsuker pr. semester fordelt på tre fysiske samlinger og tre nettsamlinger. I tillegg er det totalt syv uker med praksis på 1.studieår. Mellom samlingene legges det opp til annen studieaktivitet i form av selvstudier og egenarbeid, alene eller i grupper. Se mer detaljert informasjon under «Samlinger». Bodø: Grunnskolelærerutdanningen i Bodø utlyses som samlings- og nettbasert utdanning, og det er det du må søke på. MEN: Undervisningen i Bodø er tilpasset flere studentgrupper. Ved studieoppstart velger du hvilken av de to gruppene du vil følge: For deg som møter opp fysisk når det er fellesundervisning (samlinger) og kombinerer dette med undervisningen på nett fra ditt hjemsted. For deg som ønsker å følge undervisning ukentlig på campus. Det er åtte uker med fellesundervisning (samlingsuker fysisk i Bodø) som gjelder alle. Fire pr.semester. Øvrige uker møter de som velger nett – og samling mandag og torsdag kl. 13.15 – 16:00. De som velger å følge studiet campusbasert møter mandager, onsdager og torsdager kl. 08.15-11.30. I tillegg er det totalt syv uker med praksis på 1.studieår. Årets øvrige dager/tidspunkt er satt av til selvstudier, gruppearbeid etc. Utdanningen er et fulltidsstudium med obligatorisk deltakelse i undervisningen. Se mer detaljert informasjon under «Samlinger». De eksamener som ikke går digitalt krever også oppmøte på campus. En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt. Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer. I starten av studiet velger du tre undervisningsfag. Ett av disse må være norsk eller matematikk. I tillegg er pedagogikk og elevkunnskap et obligatorisk fag. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Grunnskolelærer master 5-10 er en integrert og profesjonsrettet utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Masterutdanningen legger særlig vekt på kontaktlærerollen, og kjennetegnes i tillegg av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk, praksisstudier og kritisk refleksjon.

Nett og samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 5-10, tilbys både på Nesna og i Bodø. Dette betyr at du søker opptak til programmet ved Nesna eller i Bodø.

Nesna:

Velger du Nesna som studiested, møter du der på de fysiske samlingene og følger nettundervisning mellom samlingene knyttet til Nesna. På Nesna vil det være seks samlingsuker pr. semester fordelt på tre fysiske samlinger og tre nettsamlinger. Mellom samlingene legges det opp til annen studieaktivitet i form av selvstudier og egenarbeid, alene eller i grupper.

Bodø:

Nett og samlingsbasert grunnskolelærerutdanning i Bodø utlyses som samlings- og nettbasert utdanning, og det er det du må søke på. MEN: undervisningen i Bodø er tilpasset flere studentgrupper. Ved studieoppstart velger du hvilken av de to gruppene du vil følge:

1. For deg som møter opp fysisk når det er fellesundervisning (samlinger) og kombinerer dette med undervisningen på nett fra ditt hjemsted.

2. For deg som ønsker å følge undervisning ukentlig på campus.

Ukestrukturene er slik:

Det er fire uker med fellesundervisning (samlingsuker) som gjelder alle, pr semester. Disse varer fra mandag-fredag.

 • Øvrige uker for deg som følger undervisningen på nett fra ditt hjemsted: Du møter lærerutdanner på nett mandager og torsdager kl. 13.15-16.00.
 • Øvrige uker for deg som følger undervisningen på campus: Du har undervisning mandager, onsdager og torsdager kl. 08.15-11.30.

Årets øvrige dager/tidspunkt er satt av til selvstudier, gruppearbeid etc.

Felles for både Nesna og Bodø:

Nett – og samlingsbasert lærerutdanning er et fulltidsstudium med krav om obligatorisk deltagelse i undervisningen; både i samlinger, og når undervisningen legges til nettbaserte løsninger. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. De eksamener som ikke går digitalt krever oppmøte på campus.

I samlingsukene hvor studentene møtes fysisk, vektlegges en kombinasjon av forelesninger og studentaktive arbeidsformer, drøfting i grupper og plenum, arbeid med ulike case og didaktiske metoder, ekskursjoner og lignende. De praktisk-estetiske fagene, og fag der feltarbeid inngår, vil kunne ha egne løsninger, med flere samlingsdager i semesteret.Nettundervisning og gruppesamarbeid i kollokviegrupper gjennom studieåret er en viktig del av den fleksible grunnskolelærerutdanningen. Her legges det opp til undervisning via nettforelesninger, nettbaserte presentasjoner, oppgaveløsninger, diskusjoner i nettgrupper, seminar, dagsoppdrag og lignende.

Den samlings- og nettbaserte grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet er en heltidsutdanning på lik linje med campusutdanningen. Dette betyr at mellom de definert samlingene, legges undervisning til nettbaserte løsninger der studentene møter sine fag. I ukene mellom samlingene legges det opp til nettforelesninger, nettbaserte presentasjoner og nettseminarer med og uten lærerutdanner til stede. Tidspunkt for hvor du som student møter det enkelte fag vil komme frem av de lokale planene for det enkelte studiested. I tillegg vil studenten arbeide med individuelle oppdrag og gruppeoppgaver gjennom semesteret.

Fra 3. studieår samkjøres enkelte valgfag og masterfag med Bodø og Levanger, og strukturen kan bli noe annerledes, avhengig av studentens fagvalg.

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap. Til sammen skal utdanningen omfatte 2-3 undervisningsfag. Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn av fagets art ha et maksimalt antall av studenter. Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller i spesialpedagogikk. Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstilling innenfor masterfaget i 10. semester. I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave, og arbeidet starter allerede i 1. og 2.studieår, hvor arbeidskrav i form av akademiske tekster utgjør deler av det ferdige produktet i 3.studieår.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. I tillegg kommer minst fem dager observasjonspraksis tidlig i studiet. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets praksisområde.

Retningslinjer for praksis finner du her

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2024 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.


Krav om politiattest
Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Krav om medisinsk testing
Som student ved lærerutdanningene plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Før du kan delta i praksisstudier, må du besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose. Dette gjøres som en del av semesterregisteringen i Studentweb. Se her for mer informasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen kvalifiserer til stillingsgruppe lektor, og til stillinger med krav om mastergrad, ved ansettelse i skolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Alle utdanninger innen