Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Steinkjer

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

20

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS). Studiet gir en teoretisk forståelse av hva GIS er, og legger stor vekt på praktisk anvendelse av GIS innenfor flere fagområder.

Studiet er i stor grad bygd opp rundt konkrete case. Gjennom dette bygges det opp øvinger innen data-innsamling, geografiske analyser, terrengmodeller og kartpresentasjoner. Øvingene understøttes av teori i forelesninger. Studentene vil arbeide med konsekvensutredning, egnethetsanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse og arealplanlegging.

Studiet er basert på forelesninger som blir gjort tilgjengelig på NORDs løsning for nettundervisning. I undervisningen inngår det tre obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling er på fire dager (ankomst lunsj første dag og avreise lunsj siste dag). På samlingene vil det være fokus på praktiske øvinger på GIS-lab og øvinger i felt. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse: I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til GIS og/eller kart og oppmåling.

Opptak krever generell god kunnskap i databehandling og ferdigheter i bruk av PC.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • ha god kunnskap om ulike metode for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av stedfestet informasjon
  • ha god kjennskap til tilgjengelige datagrunnlag for stedfestet informasjon
  • ha god kunnskap om GIS programvare
  • ha god kunnskap om hvilke standarder som gjelder for geografisk informasjon

Ferdigheter:

  • kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling i felt, basert på bruk av GNSS, drone og håndholdte datainnsamlingsenheter
  • kunne anvende GIS-program for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon

Generell kompetanse:

  • kunne formidle, både skriftlig og muntlig, GIS-faglig kunnskap til ulike målgrupper
  • kunne utveksle synspunkter med andre og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis innen fagområdet GIS

Karrieremuligheter

Innenfor offentlig forvaltning, både lokalt og regionalt, er det mange oppgaver som løses ved hjelp av GIS. Du kan f.eks jobbe med fagfelt hvor bruk og analyse av geografisk informasjon inngår som en av oppgavene. Du kan også jobbe innen privat konsulentvirksomhet, f.eks med naturregistrering og temakartproduksjon. Studiet passer også godt for lærere som ønsker å bruke kart, GPS og geografisk informasjon i undervisningen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon < 10 SP

Alle utdanninger innen