Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt. Ønsker du en fleksibel studiehverdag? Da passer dette studiet for deg. Studiet er nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Les mer om innholdet i emnene ved å gå til studieplansiden. Fleksibel videreutdanning i personlig trener kan kombineres med studieprogrammet Fleksibel videreutdanning i trening

En av de store utfordringene verden står overfor i dag er utviklingen av en befolkning hvor inaktivitet og dårlig helse blir stadig mer utbredt. Det er derfor et økende behov for personer med kompetanse som kan avhjelpe denne utviklingen og gi veiledning om hvordan man kan forebygge for eksempel dårlig allmenn helse og overvekt. Samtidig ser man en stadig økende etterspørsel fra idretten etter kompetanse om generell ressurstrening (slik som styrketrening, trening av utholdenhet og hurtighet, samt treningsplanlegging) som ikke er knyttet til den spesifikke idrett. Ellers i samfunnet ser man også at generell kunnskap om trening og treningsmetoder etterspørres.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetansenettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetansesiden vår om realkompetanse.


I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
  • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

  • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, folkehøgskoler, grunnskoler, videregående skoler, treningssenter, folkehelse, helsesektoren, ledelse og reiseliv.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal

- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som inngår i studiet

- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige for fagområdet

- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen studiet

- ha kunnskap om studies historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning i samfunnet

- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet, og hvordan man kan gjennomføre kvalitetssikring og kontroll av trening

- forstå etiske utfordringer involvert i studies forskning, formidling og praksis.

Ferdigheter: Studenten skal

- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om ulike sider ved studiet

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og utøvere på ulike alderstrinn

- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder

- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder

- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette

- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser omkring trening av disse egenskapene.

Generell kompetanse: Studenten skal:

- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger

- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig og muntlig

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet

- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser

- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder studiet for ulike grupper og enkeltutøvere på alle nivåer og alderstrinn

- kunne gjennomføre planlegging og dokumentasjon av trening for utøvere på alle nivåer og i ulike idretter

- beherske de arbeidsformer for trening av de aktuelle egenskapene i tråd med etiske krav og retningslinjer

- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr som kan benyttes i forhold til trening og planlegging.

Karrieremuligheter

Programmet består av tre emner på tilsammen 30 studiepoeng. Kompetansen som emnet gir er egnet i yrker som personlig trener, fysisk trener, trener i idrettslag, miljøarbeidere, folkehelsekoordinatorer, treningsveiledere og innen skole/utdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen