Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helserelaterte plager. I studiet vektlegges samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper. Studiet er på masternivå.

Kunnskap om ernæring, mat og kosthold blir stadig viktigere i et samfunn der kostholds- og livsstilsrelaterte sykdommer øker. Gjennom studiet i Ernæring vil studenten få en fordypning i matvarekunnskap og ernæring, samt i de samfunnsmessige, helsemessige og vitenskapelige aspektene ved ernæring, mat og kosthold. Mat og ernæring sin betydning for individ og samfunn i et bredt perspektiv vil være gjennomgående fokus i studiet. Etter fullført studie vil studentene kunne kartlegge, planlegge og formidle kosthold og menyer i tråd med gjeldende nasjonale anbefalinger for ulike grupper i befolkningen. Studentene skal også kunne forklare og formidle sammenhenger mellom kosthold og helse, og være i stand til å planlegge og gjennomføre tiltak for å fremme et sunt kosthold i befolkningen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ernæring, kosthold og mat, dens betydning for individ og samfunn, også i et bærekraftig perspektiv
 • har inngående kunnskap om de viktigste ernæringsutfordringene i Norge, i ulike faser i livet, og sett i lys av samfunnsmessige forhold
 • kan anvende kunnskap om ernæring, kosthold og mat i undervisning og formidling
 • kan identifisere og analysere ernæringsmessige faktorer som hemmer og fremmer helse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forklare ulike faktorer og samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet og matvarekvaliteten, herunder matproduksjon, - og forbruk i et bærekraftig perspektiv
 • kan anvende egnede metoder for å kartlegge kosthold på individ-, gruppe- og befolkningsnivå og planlegge kosthold og menyer i tråd med nasjonale kost- og ernæringsanbefalinger for ulike grupper i befolkningen
 • kan bruke relevante teorier og metoder for å planlegge og gjennomføre ernæringstiltak på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om kostholdets betydning for å fremme god helse, på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking i arbeid med helsefremmende kosthold
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Videre studier

Studiet kan inngå i en mastergrad i helsevitenskap, folkehelse eller tilsvarende studier.

Karrieremuligheter

Opptre som veileder i spørsmål om sammenhengen mellom kosthold og helse, både for enkeltpersoner og ulike befolkningsgrupper. Kompetanse som gir mulighet til å jobbe med det formål å fremme folkehelsen og øke kunnskapen om ernæring og helse hos private og kommunale instanser, f.eks. gjennom undervisning og kursing. Drive med utviklingsarbeid innen ernæring, mat og helse.

Utveksling

Ingen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen