Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helseplager. I studiet vektlegges matvarekunnskap og samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper. Studiet er på masternivå.

Kunnskap om ernæring, mat og kosthold blir stadig viktigere i et samfunn der kostholds- og livsstilsrelaterte sykdommer øker. Gjennom studiet i Ernæring vil studenten få en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæring, samt i de samfunnsmessige, helsemessige og vitenskapelige aspektene ved ernæring, mat og kosthold. Mat og ernæring sin betydning for individ og samfunn i et bredt perspektiv vil være gjennomgående fokus i studiet. Etter fullført studie vil studentene kunne planlegge og formidle kosthold og menyer i tråd med gjeldende nasjonale anbefalinger for ulike grupper i befolkningen. Studentene skal også kunne forklare og formidle sammenhenger mellom kosthold og helse, og være i stand til å planlegge og gjennomføre tiltak for å fremme et sunt kosthold i befolkningen.

Opptaksinformasjon

Relevant Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende.

For eksempel: Lærere med fordypning i mat og helse, faglærer i ernæring, helse- og miljøfag, fysioterapeut, ergoterapeut, kostøkonom, sykepleier, yrkesfaglærer i hotell- og næringsmiddelfag, yrkesfaglærer i helse- og sosialfag, annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om grunnleggende ernæring, kosthold og mat, og dens betydning for individ og samfunn
 • Har bred kunnskap om offisielle kostholdsråd og næringsstoffanbefalinger for ulike grupper i befolkningen og grunnlaget for disse anbefalingene
 • Har inngående kunnskap om de viktigste ernæringsutfordringene i Norge i ulike faser i livet og sett i lys av samfunnsmessige forhold
 • Har kunnskap om ernæringsepidemiologi

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan forklare samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet og matvarekvaliteten
 • Kan anvende faglig kunnskap og gi kostholdsråd til ulike grupper, samt planlegge og gjennomføre ernæringstiltak på befolkningsnivå
 • Kan redegjøre for kostholdets betydning for å fremme god helse og forebygge sykdom
 • Kan planlegge kosthold og menyer i tråd med gjeldende nasjonale anbefalinger for ulike grupper i befolkningen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan bidra til kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon innen ernæringsfaget og kunne samarbeide med ulike aktører og institusjoner innen mat og helse
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kan arbeide for et helsefremmende kosthold i bred forstand

Videre studier

Studiet kan inngå i en mastergrad i folkehelse eller i tilsvarende studier.

Karrieremuligheter

Opptre som veileder i spørsmål om sammenhengen mellom kosthold og helse, både for enkeltpersoner og ulike befolkningsgrupper. Kompetanse som gir mulighet til å jobbe med det formål å fremme folkehelsen og øke kunnskapen om ernæring og helse hos private og kommunale instanser, f.eks. gjennom undervisning og kursing. Drive med utviklingsarbeid innen ernæring, mat og helse.

Utveksling

Ingen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen