Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudium
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Studieprogrammet er skreddersydd for engelsklærere på 5.-10. trinn og vil gi studentene fleksible verktøy til bruk i klasserommet. Samtidig videreutvikler studentene sin egen språk- og tekstkompetanse, fagdidaktiske refleksjonsevne og profesjonsfaglig digital kompetanse.Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Studiet består av to emner som er profesjonsrettet og praksisnært: Litteratur og kultur og Språklæring og kommunikasjon. Temaet Engelskundervisning i Norge er gjennomgående.

Emnet gir en forsknings- og praksisbasert innføring i språkopplæring og moderne fagdidaktikk med fokus på profesjonsfaglig digital kompetanse hvor engelsklærerens profesjonskunnskap ses i lys av det nye læreplanverket. Emnet vektlegger samarbeid mellom studentene og vil ha en tydelig forankring i studentenes undervisningspraksis på 5.-10. trinn.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen.

Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Gjennomgått Engelsk 1 (30stp) eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og kulturelle uttrykk
 • har kunnskap om samfunnsliv, levesett, kulturuttrykk og mangfold i den engelskspråklige verden sett i relasjon til egen kultur
 • har kunnskap om et bredt utvalg barne- og ungdomslitteratur, fagtekster og digitale læringsressurser og hvordan disse kan brukes for å fremme språklæring og interkulturell kompetanse
 • har innsikt i elevers digitale tekstverden (spill, sosiale media, film etc.)og hvordan bruk av digitale ressurser kan tilrettelegge for elevenes videre utforskning av samfunnsliv, levesett og mangfold i den engelskspråklige verden
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • har inngående kunnskap om ulike språklige emner samt økt kunnskap om genretilpasset språk, diskurs og creative writing
 • har inngående kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter med utgangspunkt i gjeldene læreplan
 • har kunnskap om tverrfaglige arbeidsformer for å fremme dybdelæring
 • har omfattende kunnskap om strategier, læringsressurser og metoder egnet til å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter samt kritiske tekstkyndighet på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om kompleksiteten av flerspråklighet

Ferdighet

Studenten:

 • kan legge til rette for elevmedvirkning og dialog i vurdering av elevers måloppnåelse i engelskfaget
 • kan bruke engelsk nyansert og presis, både muntlig og skriftlig, for ulike formål og i ulike sjanger
 • kan veilede elevene til å utvikle sin språkbevissthet og sin metalingvistiske kompetanse i engelsk og andre språk de kan
 • kan veilede elevene i utforskende tilnærminger til språklæring og fremme deres evne til å uttrykke seg
 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer videre utvikling av elevenes språkferdigheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Kan tilrettelegge for elevenes videre utforskning av samfunnsliv, levesett og mangfold i den engelskspråklige verden sett i relasjon til egen kultur
 • kan tilrettelegge for elevers arbeid med ulike tekster for barn og ungdom, inkludert digitale narrativer
 • kan stimulere til lese- og skriveglede ved å sette i gang inspirerende og meningsfulle læringsaktiviteter i et trygt læringsmiljø
 • kan vurdere elevers måloppnåelse med og uten karakter, og inkludere elevene i dialogen
 • kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen, blant annet i tverrfaglige prosjekt
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere tydelig på engelsk
 • kan kritisk vurdere egen faglige praksis i forhold til gjeldende læreplan og relevant fagkunnskap
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige, litterære, kulturelle og didaktiske kompetanse for å bidra til faglig nytekning
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget med utgangspunkt i gjeldene læreplan og relevant fagkunnskap

Videre studier

Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen eller vil oppdatere sine kunnskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen