Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudium
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Studieprogrammet er skreddersydd for engelsklærere i 1.-10. trinn og vil gi studentene fleksible verktøy til bruk i klasserommet sitt. Samtidig utvikler studentene sin egen språk- og tekstkompetanse, fagdidaktiske refleksjonsevne og profesjonsfaglig digital kompetanse. Drømmekurset!Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Studiet består av to emner som er profesjonsrettet og praksisnært: Språk og språklæring, og Tekstbasert læring.

Temaet Engelskundervisning i Norge er gjennomgående. Engelsk 1 for 1. – 10. trinn er et fleksibelt studium for engelsklærere på grunnskolen og har digitale samlinger. Sammen med Engelsk 2 kvalifiserer studiet til å undervise i engelsk på 8. -10. trinn i ungdomsskole.

Emnet gir en forsknings- og praksisbasert innføring i språkopplæring og moderne fagdidaktikk med fokus på profesjonsfaglig digital kompetanse hvor engelsklærerens profesjonskunnskap ses i lys av det nye læreplanverket. Emnet vektlegger samarbeid mellom studentene og vil ha en tydelig forankring i studentenes undervisningspraksis.

Fagdidaktiske perspektiver knyttet til studentens praksis i egne klasserom, kunnskapsdeling i eget kollegium og utvikling av og refleksjon over egne undervisningsopplegg står sentralt. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi studentene modeller for eget arbeid med elever.

Undervisning knyttet til felles tema på mellomtrinnet (5-7) vil foregå samlet der det er hensiktsmessig, men både begynneropplæringens egenart og faglige utfordringer på ungdomstrinnet vil bli ivaretatt gjennom separate økter.

Studentene får anledning til å videreutvikle sin fagdidaktiske spisskompetanse innenfor undervisning på ulike trinn (1-7/5-10). Samtidig vil de tilegne seg en bredere forståelse for progresjonen i et gjennomgående, tverrfaglig og helhetlig utdanningsløp i engelskfaget slik det blir understreket i LK20.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

- har kunnskap om språkets kjennetegn og strukturer med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk, norsk og andre språk elever kan

- har kunnskap om ulike metoder og varierte arbeidsmåter som fremmer elevenes språklige, kommunikative og interkulturelle kompetanse i 1.-10.trinn, samt flerspråklighetsperspektiv

- har kunnskap om læreplanen for 1.-10.trinn, med vekt på den helhetlige utviklingen til elevene og intergrering av grunnleggende ferdigheter

- har kunnskap om tilpasset opplæring, inkludert tilrettelegging for faglig sterke elever og overganger mellom de ulike skoletrinn

har kunnskap om digitale språklæringsressurser som kan engasjere elever gjennom å skape relevans til deres hverdag

- har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

- har kunnskap om levesett og mangfold i den engelskspråklige verden samt innsikt i noen kulturelle konvensjoner for språkbruk

- har kunnskap om hvordan ulike strategier, metoder og verktøy som digitale språklæringsressurser som kan engasjere elever gjennom å skape relevans til deres hverdag

- har kunnskap om hvordan tekstbasert læring kan fremme interkulturell bevissthet, mangfold og inkludering

- har kunnskap om ulike tekster og genre (skriftlige, digitale, multimodale), og deres sentrale kjennetegn, med vekt på barne- eller ungdomslitteratur

Ferdigheter

Studenten:

- kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt samt forklare hvordan engelsk blir brukt i ulike kontekster kan veilede elever i deres språkutvikling ved at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom engelsk, morsmålet og andre språk de kan

- kan legge til rette for et trygt språklæringsmiljø med varierte, differensierte og meningsfylte læringsaktiviteter, også gjennom digitale arbeidsmåter

-kan begrunne sine didaktiske valg i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og gjeldende læreplan for aldersgruppen i 1.-7./5.-10. trinn, inkludert tverrfaglighet og grunnleggende ferdighet

- kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis med elevmedvirkning

- kan bruke digital teknologi for elevers utforsking av språket og produksjon av tekster, med hensyn til normer for ansvarlig kildebruk og personvern

- kan legge til rette for elevers arbeid med et variert, autentisk tekstutvalg som avspeiler et sosialt og kulturelt mangfold

- kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis med elevmedvirkning

- kan muntlig og skriftlig diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur

- kan innhente, vurdere og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

- kan anvende relevant fagkunnskap for å kritisk reflektere over egen faglige praksis i forhold til gjeldende læreplan og i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

- kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset aldersgruppen

- kan utvikle og vedlikeholde sin egen språklige, litterære, profesjonsfaglige digitale og didaktiske kompetanse

Videre studier

Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen eller vil oppdatere sine kunnskaper. Sammen med Engelsk 2, 5.-10. trinn kvalifiserer studiet til å undervise i engelsk på 8. - 10. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen