Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å utvikle deg i rollen som barnehagelærer og styrke din profesjonsutøvelse i barnehagen? Emnet vil gi studentene avanserte ferdigheter i å kritisk analysere egen profesjonsrolle og barnehagens innhold. Profesjonsteori, bruk av profesjonelt skjønn og globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage er sentrale tema i emnet.

‘Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen’ fokuserer på kunnskap om barnehagelærerrollen, relatert til profesjonsteori og nyere forskning om barnehagen og barns utvikling, lek og læring. Sammenhenger mellom profesjonsutøvelse, barnehagekontekst, relasjoner i barnehagen og barns danning, lek og læring står sentralt. Målet med emnet er at studentene skal utvikle avansert kunnskap om rollen som barnehagelærer i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Emnet vil gi studentene kunnskap og ferdigheter i å kritisk analysere egen rolle knyttet til barnehagens innhold og barns danning, lek og læring, og evne til å reflektere rundt barnehagefaglige og etiske problemstillinger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Lærer- eller barnehagelærerutdanning; eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelor- kompetanse; eller som har tilsvarende eldre fag- og gradsutdanninger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte  

En student skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskaper    

Ved gjennomført studium skal studenten:

Ha avansert kunnskap om profesjonsteoriske perspektiver på barnehagelærerrollen    

Kan anvende kunnskap om barnehagelærerens profesjonsetiske bevissthet og bruk av profesjonelt skjønn i pedagogisk arbeid  

Kan analysere problemstillinger knyttet til hvordan globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage påvirker barnehagen som institusjon

Ha avansert kunnskap om barnehagen som en flerkulturell barndoms- og utdanningsarena

Ha inngående kunnskap om nyere forskning på relasjoner i barnehagen og barns utvikling og læring

Ferdigheter    

Ved gjennomført studium skal studenten:   

Kan analysere og kritisk reflektere over og begrunne utøvelse av barnehagelærerrollen i lys av teoretiske perspektiver og nyere forskning 

Kan analysere hvordan barnehagelærerens profesjonsidentitet legger føringer for pedagogiske praksiser i barnehagen  

Kan selvstendig uttrykke og drøfte hvordan barnehagefaglige diskurser er med på å forme barnehagens innhold og rammene for barns utvikling, lek og læring  

Kan utvikle praksiser som styrker relasjoner og fremmer barns lek, læring og utvikling  

   

Generell kompetanse  

Ved gjennomført studium skal studenten:  

Kan analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til barnehagelærerrollen, barnehagens innhold og barns lek, læring og danning  

Kan reflektere over barnehagens rolle i samfunnet i nasjonal og global sammenheng

Videre studier

Studieprogrammet og emnet kan søkes innpasset i masterprogrammet ‘Master i barnehagepedagogikk’ ved Nord universitet, som har oppstart høst 2023. Etter fullført master kan man ta videre studier på ph.d. nivå. Ved Nord universitet tilbys ph.d. i profesjonsvitenskap.

Karrieremuligheter

Studiet passer for deg som vil øke kunnskap om profesjonsutøvelse. Studiet vil styrke deg for andre stillinger knyttet til utvikling og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller andre virksomheter.

Utveksling

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 15 SP

Alle utdanninger innen