Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Elektro- og datateknologi
Opptakskrav: YLEL
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204127
Salg, service og reiseliv
Opptakskrav: YLSERV
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204105
Teknologi- og industrifag
Opptakskrav: YLTEKP
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204129
Bygg- og anleggsteknikk
Opptakskrav: YLBYGA
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204109
Helse- og oppvekstfag
Opptakskrav: YLHS
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204123
Informasjonsteknologi og medieprod.
Opptakskrav: YLIM
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204231
Naturbruk
Opptakskrav: YLNAT
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204581
Restaurant- og matfag
Opptakskrav: YLREMA
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204124

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg: Bygg- og anleggsteknikk Elektro- og datateknologi Helse- og oppvekstfag Informasjonsteknologi og medieproduksjon Naturbruk Restaurant- og matfag Salg, service og reiseliv Teknologi- og industrifag Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer. Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær slik at studentene opparbeider et godt grunnlag for utøvelse av lærerrollen. Undervisningen gir studentene mulighet til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin profesjonsutvikling slik at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis. Yrkesfaglærerutdanningen går over 6 semester med 60 dager praksis i skole og 60 dagers praksis i bedrift.

Varierte arbeidsmetoder vil bli brukt i studie som entreprenørskap, erfaringslæring, ekskursjoner nettforelesninger, gruppearbeider i læringsgrupper, selvstudier, prosjekt- og temaarbeid, loggskriving og veiledning underveis, samt vurdering og tilbakemelding etter gjennomførte oppgaver.

Studentene må sette av tid annen hver torsdag fra 12:00 - 16:00 til bruk for webinarer, veiledning, gruppearbeid m.v.

Studiearbeidet knyttes til undervisningssituasjoner som er reelle for en lærer. Refleksjon over egen praksis krever at deltakerne får erfaringer med nye sider av nettlærer- og studentrollen. De får tilgang til begreper og forståelsesmåter som har verdi for nettpedagogisk praksis.

Opptaksinformasjon

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning,og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetansehttps://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

Rangering av søkere ved opptak:

Opptaket skjer på innafor kvoter av 10-15 studenter pr. utdanningsprogram: MIN 10 studenter maks 15 studenter.

Yrker tilknyttet følgende utdanningsprogrammer kan kvalifisere til opptak:

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og Industrifag

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS tiltak
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13

FERDIGHETER

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

GENERELL KOMPETANSE

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har innsikt i fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget programområde og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø - kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Videre studier

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Karrieremuligheter

 • Yrkesfaglærer i videregående skole
 • Lærer i ungdomsskolen
 • Konsulent / leder ved opplæringskontor

Utveksling

Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via Internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor yrkesfaglærer

Alle utdanninger innen