Fakta

Lærested:
Sted:
Namsos
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 42.50 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204060

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Vil du bidra til at alle skal få like muligheter til gode og meningsfulle liv? Bachelor i vernepleie er Norges eneste helse- og sosialfaglige profesjonsutdanning. Som vernepleier vil du få en unik kompetanse om funksjonsnedsettelser og forhold som skaper funksjonshemming. Som vernepleier vil du ha varierte arbeidsoppgaver hvor du tilrettelegger for og bistår mennesker i alle aldre der de bor og lever sine liv: på skole, jobb, i fritiden og hjemme. Vernepleiere tar utgangpunkt i den enkeltes ressurser og arbeider for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. Som vernepleier vil du få særlig kompetanse innen: miljøterapeutisk arbeid habilitering og rehabilitering helsefremming og helsehjelp

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

Undervisningen gis ved universitetet og i direkte brukerrettet praksis. Studieprogrammet består av 12 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng, er praksisstudier og åtte emner, 125 studiepoeng, er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til 1500 timer hvert studieår. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de er aktive medskapere i kunnskapsprosesser. Vernepleierstudiet vektlegger derfor samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. To av teoriemnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram. Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetansenettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetansesiden vår om realkompetanse.


I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem årene med arbeidserfaring må være relevant for bachelor i vernepleie. Relevant erfaring vil være utøvelse av velferdstjenester (helse/sosial/oppvekst/kultur) i offentlig, privat eller frivillig sektor. Søkeren må ha arbeidet direkte med tjenestemottakere gjennom utdanning eller arbeid. Omsorg for eget barn/fosterbarn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging eller andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging kan inngå i de tre årene med relevant arbeidspraksis.

Andre krav i løpet av studiet

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing

Læringsutbytte

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid

Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid

Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak

Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom nasjonalt og globalt i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv

Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

Kunnskapsområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne

Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)

Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Videre studier

Etter avsluttet bachelorgrad kan du fordype deg innen et fagområde du er spesielt interessert i. Vernepleierutdanning kvalifiserer for mange ulike helse- og sosialfaglige videreutdanninger og masterstudier.

Hos oss kan du kan eksempelvis ta videre utdanning innen psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, demensomsorg, velferdsteknologi, sosialt arbeid, veiledning, musikkbasert miljøbehandling og kunnskapsledelse.

Karrieremuligheter

Som vernepleier får du en allsidig og attraktiv kompetanse.

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter og bistår mennesker i deres hverdagsliv i ulike deler av helse-omsorgs- og velferdstjenestene. Som vernepleier legger du til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får muligheter for deltakelse i samfunnet på lik linje med andre.

Du kan blant annet arbeide innen hjemmebaserte tjenester, barnevern, i spesialisthelsetjenesten og i skole- og barnehagesektoren.

Utveksling

Kunne du tenkt deg å ta et praksisemne i tolv uker i utlandet? Eller kanskje du ønsker å reise ut et helt semester?

Du kan reise på utveksling til utlandet i løpet av fjerde semester. Du kan blant annet reise til Augsburg i USA, og vi jobber med å få til flere avtaler over hele verden. Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering på fsh-international@nord.no for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med, eller du kan bestille tid for en samtale om utveksling her. Du kan også lese mer om utvekslingsmulighetene dine her.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen