Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204952

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Bachelor i trening, helse og prestasjon er Norges mest praktisk rettede utdanning innenfor trening og fysisk aktivitet!I dette studiet lærer du den nyeste kunnskapen om trening av muskelstyrke, utholdenhet, spenst, hurtighet, idrettsernæring, coaching, idrettspsykologi og mye mer. Studiet har mest fokus på hvordan man forbedrer yteevne og idrettsprestasjon, men du vil også lære om hvordan trening og fysisk aktivitet kan brukes til å forbedre helse og forebygge sykdom.Studiet er delt opp slik at halvparten av undervisningen er teoretisk, mens den andre halvparten er praktisk. I den praktiske undervisningen bruker vi mye tid på styrke- og utholdenhetstrening, og vi øver mye på fysiologiske tester som maksimalt oksygenopptak, laktatprofil og kraftutvikling.Bachelor i trening, helse og prestasjon er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Førsteåret, som er felles med årsstudium personlig trener, er lagt opp uten obligatorisk oppmøte.Studiet disponerer flerbrukshall, svømmehall, turnhall, klatrehall, fotballbane, friidrettsbane, i tillegg til et splitter nytt treningssenter.Ønsker du en aktiv studiehverdag, med mange spennende og varierte karrieremuligheter etter endt utdanning? Søk bachelor i trening, helse og prestasjon!

I dette studiet lærer du den nyeste kunnskapen om trening av muskelstyrke, utholdenhet, spenst og hurtighet, i tillegg til idrettsernæring, coaching, idrettspsykologi og mye mer. Studiet har mye fokus på hvordan man forbedrer yteevne og idrettsprestasjon, men også hvordan trening og fysisk aktivitet kan forbedre helse, og forebygge/behandle sykdom.

Studiet innebærer grundig opplæring i treningsledelse, og du vil lære hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for mange ulike grupper, som for eksempel idrettsutøvere, barn og unge, PT-kunder, personer med redusert funksjon og ulike pasientgrupper. Du får dermed god innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trene (funksjonell screening).

Studiet er delt opp slik at omtrent halvparten av undervisningen er teoretisk, mens den andre halvparten er praktisk. I den praktiske undervisningen brukes tiden på å øve på det vi lærer i teorien. Gjennom studiet får du også mulighet til å jobbe med alt fra idrettsutøvere til PT-kunder, for å forberede deg på yrkeslivet. Vi bruker mye tid på praktisk styrke- og utholdenhetstrening, og øver også mye på fysiologiske tester som maksimalt oksygenopptak, laktatprofil og kraftutvikling - noe som kan være verdifull kunnskap videre i karrieren. Bachelorgraden har en tydelig internasjonal profil, og det er gode muligheter til å ta deler av utdanningen utenlands.

Bachelor i trening, helse og prestasjon er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Førsteåret, som er felles med årsstudium personlig trener, er lagt opp uten obligatorisk oppmøte. Forkunnskapskrav/progresjonskrav i studiet fremgår i emneplanene.

I tillegg til campus bruker vi fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med to flerbrukshaller, svømmehall, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Vi disponerer også et splitter nytt og topp utstyrt treningssenter, som kun er åpent for våre studenter ved bachelor i trening, helse og prestasjon samt årsstudium personlig trener. Utdanningen passer med andre ord både for deg som vil bli flink til å trene andre, men også for deg som vil bli flink til å trene selv.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetansenettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetansesiden vår om realkompetanse.


I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, folkehøgskoler, grunnskoler, videregående skoler, treningssenter, folkehelse, helsesektoren, ledelse og reiseliv.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal:

 • har bred kunnskap om sentrale emner/temaer/teorier om trening og fysisk aktivitet, og hvordan man gjennom trening på ulike måter påvirker personer
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen trening
 • kan orientere seg i faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
 • kjenne til trening og fysisk aktivitet i historisk sammenheng, og vite hvilken betydning dette har i det moderne samfunnet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på ulike sider ved trening og kunne begrunne de valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet
 • reflektere over egen faglig utøvelse innen trening og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og treningsledelse, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • orientere seg i faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske ulik treningsteknologi, ulike teknikker og metoder i trening og fysisk aktivitet, samt ulike uttrykksformer

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening og treningsledelse
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet både på kort og lang sikt. Dette gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening og fysisk aktivitet med andre som har samme fagbakgrunn og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

Videre studier

Fullført studium kan gi opptak til følgende utdanninger:

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere for 8.- 13. trinn (PPU). Fra og med 2019 er opptakskravene bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Fra 2025 blir det krav om mastergrad for å komme inn på PPU, fordypning kroppsøving.

Ulike studieprogram på masternivå innenfor helse og idrett. Ved Nord universitet kan du for eksempel gå videre på masterprogrammet "Kroppsøvings- og idrettsvitenskap", som igjen kan gi mulighet for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap.

Karrieremuligheter

Bachelor i trening, helse og prestasjon passer for deg som blant annet kan tenke deg å jobbe som:

 • personlige trenere
 • miljøarbeidere
 • innen skole/utdanning
 • trening av eldre i institusjon
 • trenere i idrettslag
 • fysiske trenere i toppidrett
 • treningsveiledere
 • trening av funksjonshemmede
 • rehabilitering i institusjon

Utveksling

Et semester i utlandet kan bidra til at du får bedre språkkunnskaper, danner et internasjonalt nettverk, blir en mer attraktiv arbeidstaker, og ikke minst får fantastiske opplevelser for livet!

Studiet inneholder muligheter for utenlandsopphold i tredje semester. I fjerde semester tilbys alle emnene på engelsk. Bachelor i trening har samarbeidsavtaler med universitet i Danmark, USA, Australia og New Zealand.

Du vil i løpet av 1.studieår få presentert flere detaljer om mulighetene for utveksling. Vil du lære mer om prosessen og mulighetene allerede nå, kan du finne mer informasjon her.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i trening

Alle utdanninger innen