Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204952

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Bachelor i trening er utdanningen for deg som liker trening og fysisk aktivitet! Studiet gir deg en grundig innføring i hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og fysisk aktivitet. Studiet består av både teoretisk innføring i ulike emner og mye praktisk trening. Du får også mulighet til å jobbe med blant annet idrettsutøvere og kunder på treningssentre, for å forberede deg på yrkeslivet. Bachelor i trening er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50% av undervisningen er praktisk. I tillegg til campus bruker man fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med flerbruks idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Studiet disponerer også et velutstyrt treningsrom. Ønsker du en aktiv studiehverdag, med mange spennende og varierte karrieremuligheter etter endt utdanning? Søk bachelor i trening!

Bachelor i trening gir deg en grundig innføring i hvordan du planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og fysisk aktivitet. Studiet består av både teoretisk innføring i ulike emner og mye praktisk trening. Du får også mulighet til å jobbe med blant annet idrettsutøvere og kunder på treningssentre for å forberede deg på yrkeslivet. En bachelor i trening gir deg mange spennende og varierte karrieremuligheter. Dette er utdanningen for deg som liker trening og fysisk aktivitet!

Bachelor i trening er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50% av undervisningen er praktisk. I tillegg til campus bruker man fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med flerbruks idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Studiet disponerer også et velutstyrt treningsrom.

Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trene (screening). Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, vektløfting, utholdenhetstrening, og bevegelighetstrening. Det gis innføring i teori i forhold til coaching og treningspsykologi, og du skal prøve dette ut i praksis både på små og større grupper med ulike forutsetninger. Kosthold og ulike problemstillinger omkring trening og helse gjennomgås. Videre lærer du deg om testing og bruk av teknologiske hjelpemidler i forhold til trening, og du lærer å løse konkrete problemstillinger i forhold til trening selvstendig. Bachelor i trening har en tydelig internasjonal profil, og det er gode muligheter til å ta deler av utdanningen utenlands.

Studentene må ha bestått alle emner fra 1. studieår for å kunne melde seg opp i emnet IDR2010 Bacheloroppgave, som ligger til vårsemesteret på 3. studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal:

 • har bred kunnskap om sentrale emner/temaer/teorier om trening og fysisk aktivitet, og hvordan man gjennom trening på ulike måter påvirker personer
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen trening
 • kan orientere seg i faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
 • kjenne til trening og fysisk aktivitet i historisk sammenheng, og vite hvilken betydning dette har i det moderne samfunnet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på ulike sider ved trening og kunne begrunne de valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet
 • reflektere over egen faglig utøvelse innen trening og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og treningsledelse, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • orientere seg i faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske ulik treningsteknologi, ulike teknikker og metoder i trening og fysisk aktivitet, samt ulike uttrykksformer

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening og treningsledelse
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet både på kort og lang sikt. Dette gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening og fysisk aktivitet med andre som har samme fagbakgrunn og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

Videre studier

Fullført studium kan gi opptak til følgende utdanninger:

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere for 8.- 13. trinn (PPU). Fra og med 2019 er opptakskravene bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Fra 2025 blir det krav om mastergrad for å komme inn på PPU, fordypning kroppsøving.

Ulike program på masternivå, for eksempel masterprogrammet "Kroppsøvings- og idrettsvitenskap", som igjen kan gi mulighet for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Bachelor i trening passer for deg som blant annet kan tenke deg å jobbe som:

 • personlige trenere
 • miljøarbeidere
 • innen skole/utdanning
 • trening av eldre i institusjon
 • trenere i idrettslag
 • folkehelsekoordinator
 • fysiske trenere i toppidrett
 • treningsveiledere
 • trening av funksjonshemmede

Utveksling

Et semester i utlandet kan bidra til at du får bedre språkkunnskaper, danner et internasjonalt nettverk, blir en mer attraktiv arbeidstaker, og ikke minst får fantastiske opplevelser for livet!

Studiet inneholder muligheter for utenlandsopphold i tredje semester. I fjerde semester tilbys alle emnene på engelsk. Bachelor i trening har samarbeidsavtaler med universitet i Danmark, USA, Australia og New Zealand.

Du vil i løpet av 1.studieår få presentert flere detaljer om mulighetene for utveksling. Vil du lære mer om prosessen og mulighetene allerede nå, kan du finne mer informasjon her.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i trening

Alle utdanninger innen