Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204872
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204872

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme, bistands eller sikkerhetspolitikk? Da er Bachelor i internasjonale relasjoner noe for deg.

Bachelorstudiet i internasjonale relasjoner er en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad. Studiet har en kombinasjon av statsvitenskapelige, sosiologiske og historiske emner. Dette gir solid innsikt i ulike internasjonale, regionale og nasjonale problemstillinger knyttet til for eksempel stats og nasjonsbygging, offentlig politikk og administrasjon, politiske idelogier, nasjonale og internasjonale konflikter, komparativ politikk, sikkerhetspolitikk, bistandspolitikk, globalisering og internasjonal økonomisk politikk, samt velferd og miljøspørsmål. Dette er en særegen profil som skiller seg vesentlig fra lignende studier.

Studiet har en sterk samfunnsvitenskapelig faglig profil som dekker varierte emner innenfor flere fagfelt. Dette vil styrke kandidatenes faglig tyngde innenfor feltet internasjonale relasjoner. Den faglige tyngden vil kandidatene dessuten tilegne seg ved at de i løpet av utdanningen skal skrive flere oppgaver som de får veiledning på, de skal ha varierte undervisningstilbud med både ukentlige forelesninger og seminarer, samt samlingsbaserte emner med nettstøtte. Studentene skal også skrive en bacheloroppgave siste semester. Eksamen vil variere med skoleeksamen på noen emner, mens det er hjemmeeksamen på andre.

Studenter som tas opp på bachelorprogam må starte på Dannelsessemesteret EX150S første semester.

Studenter kan søke om fritak fra Dannelsessemesteret på bakgrunn av bestått Examen Philosophicum og samfunnsvitenskapelig Examen Facultatum etter gjeldende regler. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Internasjonale relasjoner er et fag som i bredest mulig forstand omfatter kunnskap om den verden vi lever i, politikkutforming og forholdet mellom så vel som innad i stater.

Realkompetanse må sees i lys av en slik bred tilnærming og kan derfor omfatte bakgrunn fra forsvar, politi, statsforvaltning, kommune, politisk arbeid, rådgivning, journalistikk, internasjonalt organisasjonsarbeid eller liknende.

Annen arbeidserfaring vil også kunne vurderes.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten

Kunnskap

 • ha god kunnskap om nasjonale og internasjonale politiske systemers oppbygging og virkemåte, og endringsprosesser knyttet til disse
 • en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om internasjonale forhold innenfor de beskrevne tema som emnene tar opp
 • kunne demonstrere empirisk og teoretisk kunnskap om forhold mellom og innad i stater på den internasjonale arena

Ferdigheter

 • ha gode ferdigheter i analyse av politiske prosesser og problemstillinger på den internasjonale arena
 • ha gode ferdigheter i å innhente, organisere, utvikle og presentere forskningsbasert kunnskap
 • kunne benytte ulike teoretiske perspektiver i internasjonal politikkfaget innenfor de ulike emner
 • drøfte ulike implikasjoner av utenrikspolitiske beslutninger
 • kunne forklare hvordan makt kommer til syne i internasjonal politikk og drøfte årsaker til at kriger og konflikter oppstår
 • kunne sammenligne politisk utvikling i ulike land
 • kunne gjennomføre engelskspråklige studier

Generell kompetanse

 • ha kompetanse innenfor internasjonale relasjoner med vekt på den statsvitenskapelige fagtradisjonen
 • ha grunnleggende innsikt i politiske systemers virkemåte nasjonalt og internasjonalt
 • ha grunnleggende kompetanse innenfor globaliseringsprosesser og fenomener som internasjonal terrorisme, utviklings- og bistandskunnskap, sikkerhetspolitikk og globale miljøproblemer

Karrieremuligheter

Lurer du på hva du kan bli med bachelor i Internasjonale relasjoner i bakgrunnen? Med bachelor i Internasjonale relasjoner har du mange muligheter både i nasjonal og internasjonal, privat og offentlig, sektor. Klikk på lenkene og se hva våre tidligere studenter har gjort eller gjør i dag, og hvorfor de valgte studiet:

Utveksling

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, inntil to semester. Vi anbefaler 4.og/eller 5.semester for utveksling. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter, og vi er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:https://www.uni-bamberg.de/en/

Studentene vil bli informert om alle aktuelle avtaler på egne informasjonsmøter. Du kan også se på andre partneruniversitet for programmet her Internasjonale relasjoner utvekslingsmuligheterhttps://www.nord.no/student/utveksling/utvekslingsmuligheter/fakultet/fsv

Fakultetet jobber kontinuerlig med å finne flere samarbeidsinstitusjoner, både i Norden, i Europa og verden forøvrig.

Les mer om utveksling. Nordhttps://www.nord.no/no/studier/utvekslinguniversitetet har også en rekke andre avtaler med universiteter som er aktuelle for alle studenter, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Det er et krav at studenten ved søknadstidspunkt har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonale relasjoner

Alle utdanninger innen