Bachelor i internasjonal markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i markedsføring, språk og kommunikasjon? Høres det spennende ut å jobbe internasjonalt med salg og markedsføring? Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd, logistikk og butikkledelse i en global arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Programmet i internasjonal markedsføring har som formål å sikre kandidatene en bred og solid forståelse for hvilke utfordringer organisasjoner står overfor når de spesielt ønsker å selge sine produkter til internasjonale markeder. For å oppnå graden «Bachelorgrad i internasjonal markedsføring» kreves totalt 180 studiepoeng, hvor 140 studiepoeng består av obligatoriske emner, mens resterende 40 studiepoeng er frie emner studenten kan velge fritt mellom. Normert studietid er seks semestre (3 år). Programmet sikrer kandidaten bred kunnskap innenfor fagområdene markedsføring, økonomi og administrasjon. Kandidaten gis gode muligheter både for å studere og/eller ha praksisopphold i utlandet. Studiet skiller seg vesentlig fra øvrige studieprogram, i internasjonal markedsføring i Norge, ved at det har et sterkt fokus på norsk sjømatnæring og særskilte utfordringer for denne næringen.

Opptaksinformasjon

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsmål

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, modeller, strategier og teoretiske perspektiver en organisasjon kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter og tjenester mot nasjonale og internasjonale markeder og segmenter.
 • har bred kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, politiske og økonomiske faktorer bedrifter må ta høyde for når virksomheten opererer internasjonalt.
 • kjenner til de mest anvendte forskningsmetodene innenfor markedsføringsfaget, herunder: spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper, eksperimenter og observasjon.
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet internasjonal markedsføring og fiskeri- og havbruksnæringens viktigste produkter og markeder.
 • har kunnskap om markedsføringfagets opprinnelse og historie, ulike orienteringer, herunder markedsorientering, og konkurranseformer som preger forskjellige markeder.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne og anvende relevant markedsinformasjon og fagstoff, samt fremstille denne for å belyse en definert problemstilling.
 • kan foreta enkle markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier, som ledd i å utvikle effektiv og hensiktsmessig markedsføring.
 • kan lese et finansregnskap og forklare finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet.
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning på større arbeider.
 • behersker dataverktøy for å analysere regnskap, statistikk og sosiale medier, deriblant: Microsoft Excel, IBM SPSS, Google analytics, m.fl.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger i sammenheng med ledelse, markedsføring, reklame og bedrifters samfunnsansvar.
 • kan gjennomføre empiriske undersøkelser i form av å planlegge, innhente og fremstille data i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper innenfor samfunnsfag, alene og/eller som deltager i en gruppe.
 • kan presentere, diskutere og argumentere for et gitt syn foran en forsamling.
 • har kjennskap til forskning, utvikling og anvendelsen av ny teknologi og trender innenfor markedsføringsfaget.

Videre studier

Kandidatene kan gå videre på masterstudier. Generelt er det krav til minst C i snitt for opptak til masterstudier. Opptakskravet til det enkelte studiet må studenten undersøke selv.

Her er noen eksempler på videre masterstudier:

 • Master of Science in Business ved Nord universitet.
  For opptak kreves det et definert utvalg på 45 studiepoeng i økonomiske emner. Disse kan inngå som valgemner i graden Bachelor i internasjonal markedsføring.
 • Master i biovitenskap ved Nord universitet.
  For opptak kreves det grunnleggende kunnskap i matematikk og statistikk, samt minst 60 ECTS biovitenskapelige emner. Noen kan inngå som valgemner, men man må beregne et ekstra studieår.

Karrieremuligheter

Kandidater med graden Bachelor i internasjonal markedsføring er kvalifisert for å jobbe med salg og markedsføring innenfor et vidt spekter av bransjer og markeder. Norske dagligvarekjeder og eksportbedrifter av norsk laks er to eksempler. 

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du ha 15 ukers praksis i en utenlandsk bedrift, eller reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som internasjonal markedsføringsstudent kan reise til:

EUROPA

Spania
University of Alicante
Frankrike
Université Francois-Rabelais (Tours)
Nederland
University of Groningen
Wageningen University & Research centre
Storbritannia
Newcastle University
University of Stirling (Skottland)

AUSTRALIA

Charles Darwin University (Northern Territory)
James Cook University (Queensland)

CANADA

Vancouver Island University (Nanaimo, British Columbia)
Memorial University of Newfoundland (St. John's)
University of Northern British Columbia (Prince George)
St. Francis Xavier University (Antigonish, Nova Scotia)

KINA

Beijing Normal University
Zheijang Ocean University

JAPAN

Seinan Gakuin University (Fukuoka)

RUSSLAND

Saint Petersbrug State University

SØR-KOREA

Pukyong National University (Busan)

USA

Augustana University (Sioux Falls, South Dakota)
Augsburg College (Minneapolis, Minnesota)
Humboldt State University (Arcata, California)
University of Minnesota Morris (Morris, Minnesota)

International Student Exchange Program (ISEP):
Nord universitet er medlem i ISEP og våre studenter kan studere ved medlemsuniversiteter i USA. Det er rundt 140 ulike universiteter i USA å velge mellom. For mer informasjon se ISEP (www.isep.org) eller ta kontakt med internasjonalt kontor ved Nord universitet. http://www.isep.org/

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i eksportmarkedsføring

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

32.70 (primær)
35.20 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

204473

Lignende utdanninger